Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

19 september, 2023

Dinsdag in de 16e week na Pinksteren – dinsdag in de 1e week na zondag-na-de Kruisverheffing

APOSTEL

Gal 5 : 11-21

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, als ik de besnijdenis nog zou verkondigen, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. Laten zij die u opruien, zich dan ook maar laten ontmannen! Want gij zijt geroepen tot vrijheid, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: ‘Heb uw naaste lief zoals uzelf.’
Maar als gij elkaar aanvliegt en verwondt, pas dan maar op dat gij niet door elkaar verslonden wordt. Ik zeg u dus: Laat u in uw levenswandel leiden door de Geest en voldoe geenszins aan de begeerte van het vlees. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij zou willen. Maar wanneer gij door de Geest geleid wordt, zijt gij niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk ontucht, hoererij, zedeloosheid en losbandigheid; afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede; egoïsme, onenigheid en rivaliteit; afgunst, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

EVANGELIE

Lk 3 : 23-4:1

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd begon Jezus Zijn verkondiging toen Hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeï, de zoon van Josef, de zoon van Juda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmodan, de zoon van Er, de zoon van Joses, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Meleas, de zoon van Maïnan, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salmon, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Aram, de zoon van Joram, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Seruch, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Vol van de Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan; en Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid.

Gegevens

Datum:
19 september, 2023
Evenement Categorie: