Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

20 maart, 2021

Zaterdag in de eerste week van de Grote Vasten

Prokimen  toon 7 (ps. 63)

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer, en op Hem vertrouwen. God, verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt; maak mijn ziel vrij van vrees voor de vijand.

APOSTEL

Pericoop 303-a (Hebr. 1 : 1-12)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de uitstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn wezen, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in den hoge. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder:
Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot winden en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. Gij hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
En: In het begin hebt Gij, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Gij blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult Gij ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar Gij zijt Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Ook op deze dag: gedachtenis van de H. Theodorus

Pericoop 292 (II Tim 2 : 1-10)

Mijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

Alleluja  toon 4 (ps. 91)

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom; als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. Zij worden geplant in het Huis des Heren, en zullen bloeien in de voorhoven van onze God.

EVANGELIE

Mc – pericoop 10 (Mc 2 : 23 -3:5)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden en Zijn leerlingen begonnen onderweg aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tegen Hem: ‘Kijk eens, waarom doen zij iets dat op de sabbat niet geoorloofd is?’ Hij antwoordde hun: ‘Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek leed en hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij onder de hogepriester Abjathar het huis Gods binnenging, en van de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en er ook van gaf aan zijn metgezellen?’ En Hij zei tegen hen: ‘De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. En dus is de Mensenzoon ook Heer over de sabbat.’ En Hij ging weer naar de synagoge; daar was iemand met een verschrompelde hand. En zij letten op Hem, of Hij hem op sabbat genezen zou, zodat ze Hem zouden kunnen beschuldigen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ En Hij zei tegen de anderen: ‘Is het geoorloofd op sabbat goed te doen of kwaad te doen; een mens te redden of te doden?’ Maar zij zwegen. Hij keek hen rondom met toornige blik aan, diepbedroefd over de hardheid van hun hart, en zei tegen de man: ‘Strek uw hand uit.’ En hij strekte hem uit en zijn hand herstelde zich en werd gezond als de andere.

Ook op deze dag: gedachtenis van de H. Theodorus

Jh – pericoop 52 (Jh 15 : 17-16:2)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op, dat je elkaar liefhebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan, dat zij Mij eerder gehaat heeft dan jullie. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf; maar omdat jullie niet van de wereld zijn, en Ik jullie uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jullie. Herinner je het woord, dat Ik jullie gezegd heb: Een knecht is niet meer dan zijn meester. Wie Mij hebben vervolgd, zullen ook jullie vervolgen; wie zich aan Mijn woorden hebben gehouden, zullen zich ook aan die van jullie houden. Maar dit alles zullen zij jullie aandoen om Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder hen niet de werken had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij die gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moest vervuld worden dat in hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de Trooster komt, Die Ik jullie van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen. En ook jullie moeten getuigen, want jullie zijn van het begin af bij Mij geweest. Dit heb Ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie ten val komen. Ze zullen jullie uit de synagoge bannen, ja het uur komt, dat ieder die jullie doodt, zal menen God een dienst te bewijzen.’

Gegevens

Datum:
20 maart, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie