Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

2 juni, 2021

Woensdag in de 5e week van Pascha – Teruggave van Middenpinksteren

Prokimen  toon 3 (ps 146)
Groot is de Heer en groot is Zijn kracht, en oneindig is Zijn begrip. Loof de Heer, want zingen is goed: voor God een schone lofzang.

APOSTEL

Pericoop 32 (Hand 13:13-24)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen voeren Paulus en zij die bij hem waren, van Pafos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië; en zij gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de Wet en van de Profeten lieten de hoofden van de synagoge aan hen vragen: Mannenbroeders, als gij voor de mensen een bemoedigend woord hebt, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en gij die God vreest, luister: De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En Hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat Hij in het land Kanaän zeven volken uitgeroeid had, verdeelde Hij hun land onder hen door het lot. En daarna, na ongeveer vierhonderdvijftig jaar gaf Hij hun richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende veertig jaar. En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, redding gebracht, nadat Johannes, voorafgaand aan Zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had.

Alleluja  toon 1 (ps. 73)
Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht.  God is van eeuwigheid onze koning: Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.

EVANGELIE

Jh pericoop 18 (Jh 6 : 5-14)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd sloeg Jezus Zijn ogen op en toen Hij zag, dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: ‘Waar kunnen wij broden kopen, zodat deze mensen kunnen eten?’ (Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.) Filippus antwoordde Hem: ‘Voor tweehonderd denarie brood is niet genoeg voor hen, om ieder van hen een klein beetje te geven.’ Eén van Zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: ‘Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat is dat voor zoveel mensen?’ En Jezus zei: ‘Laat de mensen gaan zitten.’ En er was veel gras op die plaats; dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, dankte en deelde ze uit aan de leerlingen en de leerlingen aan hen die daar zaten; zo ook de vissen, zoveel als zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn leerlingen: ‘Verzamel de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Zij verzamelden ze en vulden twaalf korven met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren van hen die gegeten hadden. Toen de mensen gezien hadden welk wonderteken Jezus gedaan had, zeiden zij: ‘Dit is waarlijk de profeet, die in de wereld zou komen.’

Gegevens

Datum:
2 juni, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie