Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

19 maart, 2023

Derde zondag van de Grote Vasten, Zondag van Kruisverering

APOSTEL

Hebr 4 : 14-5 : 6

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, nu wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan de belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten behoeve van mensen aangesteld met het oog op de dienst van God, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt de eer voor zichzelf, maar men wordt door God geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in eeuwigheid, volgens de ordening van Melchizedek.

EVANGELIE

In de Metten:

Jh 20 : 1-10

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena ’s morgens vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen was weggenomen van het graf. Daarom snelde zij heen en ging naar Simon Petrus en naar de andere leerling, van wie Jezus hield, en zei tegen hen: ‘Zij hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij Hem hebben neergelegd.’ Toen ging Petrus van huis en de andere leerling en zij gingen naar het graf. En zij renden allebei, maar de andere leerling liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst bij het graf; en toen hij zich voorover boog, zag hij de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam, na hem, Simon Petrus aan, en hij ging het graf binnen. Hij zag de linnen doeken liggen, en de lijkdoek die Zijn hoofd bedekt had, zag hij niet bij de andere doeken liggen, maar apart opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij hadden de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de doden moest opstaan. Toen gingen de leerlingen weer naar huis.

In de Basilius-Liturgie:

Mk 8 : 34-9 : 1

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Markus,

De Heer zei: ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Mensenzoon Zich ook schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.’ En Hij zei tegen hen: ‘Amen, Ik verzeker jullie dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat ze het Koninkrijk van God hebben zien komen met kracht.’

Gegevens

Datum:
19 maart, 2023
Evenement Categorie: