Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 november

Dinsdag in de 25e week na Pinksteren – De Tempelgang van de Alheilige Moeder Gods

APOSTEL

Hebr 9 : 1-7

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, het eerste verbond had verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. En achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet in detail spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de onwetendheid van het volk.

EVANGELIE

In de Metten: Lk 1 : 39-49, 56

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind van vreugde op in haar schoot; en Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’ En Maria zei:
‘Mijn ziel verheft de Heer, en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder.
Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd, want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen.
Want de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.’ En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en keerde toen naar huis terug.

In de Liturgie: Lk 10 : 38-42; 11 : 27-28

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, die Martha heette, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster, die Maria heette, die aan de voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha werd geheel in beslag genomen door het vele bedienen. En toen zij bij Hem kwam, zei zij: ‘Heer, bekommert U Zich er niet om, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpt.’ En de Heer antwoordde haar en zei: ‘Martha, Martha, je maakt je zorgen en hebt het druk met veel dingen. Weinige echter zijn nodig; ja, één slechts. Maria heeft het goede deel gekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.’ En het gebeurde, terwijl Hij deze dingen zei, dat een vrouw van het volk haar stem verhief en tegen Hem zei: ‘Gelukzalig is de schoot, die U gedragen heeft, en de borsten, die U gezogen hebt. En Hij zei: ‘Zeker, gelukzalig zijn zij, die het woord Gods horen en dat bewaren.’

Gegevens

Datum:
21 november
Evenement Categorie: