Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

26 maart

Vrijdag in de tweede week van de Grote Vasten 

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 7,1-14

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat de stad te belegeren. Toen het huis van David verteld werd: Syrië is het eens geworden met Efraïm, ontstelde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heer zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, gij en uw zoon Jasjub, naar de vijver bij de bovenweg van het Blekersveld. Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout. Wanneer Mijn toorn ontbrandt, zal Ik daarna weer genezen. Wat betreft de zoon van Syrië en de zoon van Remalia, zij hebben kwaad tegen u beraamd, zeggend: Laten wij oprukken tegen Juda, en hen angst aanjagen, en hen overmeesteren en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen. Zo spreekt de Heer Sabaoth: Dat besluit zal niet uitgevoerd worden, dat zal niet gebeuren! Want het hoofd van Syrië is Damascus, en het hoofd van Damascus is Rezin. En na vijfenzestig jaar zal het rijk van Efraïm vernietigd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Als gij het niet gelooft, zult gij het ook niet begrijpen. Opnieuw sprak de Heer tegen Achaz, zeggend: Vraag voor uzelf een teken van de Heer, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de Heer niet op de proef stellen. Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de Naam Immanuel geven.

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 5, 32-6,8

Lezing uit Genesis,

Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte hij drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heer God: Mijn Geest zal niet voor eeuwig op deze mensen blijven rusten, omdat zij vleselijk zijn, en hun dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heer God zag dat de slechtheid van de mensen op aarde toenam, en dat iedereen in zijn hart voortdurend slechte dingen overwoog. Toen dacht God erover na dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het berouwde Hem. En God zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van het aanschijn der aarde verdelgen, van mens tot vee, en van de kruipende dieren tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer God.

Spreuken 6,20 – 7,1

Lezing uit de Spreuken,

Mijn zoon, neem de geboden van je vader in acht en verwerp het onderricht van je moeder niet.

Bind ze voortdurend op je ziel, hang ze om je hals.

Als je op weg gaat, neem ze dan mee, zodat ze bij je blijven, als je neerligt, zullen deze over je waken, als je ontwaakt, zullen deze tot je spreken.

Want de geboden van de wet zijn een lamp en een licht, en een levensweg met bestraffing en vermaning, om je te bewaren voor de vrouw van een ander, voor het gevlei van de tong van een onbekende.

Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar ogen, noch meeslepen met haar wimpers, want de waarde van een hoer is niet meer dan een homp brood, en de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel.

Als iemand vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen?

Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden?

Zo ook wie naar de vrouw van een andere man gaat: al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden.

Men is niet verbaasd als men een dief vangt, die steelt om zijn mond te vullen, als hij honger heeft.

Als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig: al het bezit van zijn huis moet hij geven, om zich te bevrijden.

Maar wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand.

Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde. 

Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden in eeuwigheid, want de woede van haar man is vol jaloersheid en hij zal geen medelijden hebben op de dag van het gericht.

Voor geen enkel losgeld zal hij de vijandschap goed maken en deze wordt niet geslecht met veel geschenken.

Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij je op.

Gegevens

Datum:
26 maart
Evenement Categorie: