Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

13 maart

Zaterdag in de zuivelweek

Prokimen  toon 7 (ps. 149) De gewijden beroemen zich in heerlijkheid, zij juichen op hun rustplaats. Zij verheffen God met hun stem, een tweesnijdend zwaard in hun handen.

APOSTEL

Pericoop 115 (Rom 14 : 19-23; 16 : 25-27 andere telling: Rom 14 : 19-26)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, laten wij najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek het werk van God niet af omwille van wat gij eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is slecht om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waar­over hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen, aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Ook op deze dag: Gedachtenis van de asceten

Pericoop 213 (Gal 5 : 22-6:2)

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand betrapt wordt op een overtreding, moet gij die geestelijk zijt, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Let intussen op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Alleluja  toon 2 (ps. 91 en 32) Zij worden geplant in het Huis des Heren, en zullen bloeien in de voorhoven van onze God. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang.

EVANGELIE

Mt – pericoop 16 (Mt 6 : 1-13)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei: ‘Let op dat jullie je aalmoes niet geven in tegenwoordigheid van mensen om door hen gezien te worden; anders wacht jullie geen loon bij jullie Vader, Die in de hemelen is. Wanneer je een aalmoes geeft, laat het dan niet voor je uitbazuinen, zoals de schijnheiligen doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geëerd te worden. Amen, ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jij een aalmoes geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, zodat je aalmoes verborgen blijft, en je Vader Die in het verborgene ziet, zal je er openlijk voor belonen. En wanneer je bidt, doe dan niet zoals de schijnheiligen; want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om gezien te worden door de mensen. Amen, ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar wanneer je bidt, ga dan je binnenkamer in en sluit de deur en bid tot je Vader Die in het verborgene is, en je Vader Die in het verborgene ziet, zal je er openlijk voor belonen. En als jullie bidden, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die denken dat zij vanwege de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Doe daarom niet zoals zij, want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben, nog voor jullie Hem erom vragen. Bid dan als volgt:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel, zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Ook op deze dag: Gedachtenis van de asceten

Mt – pericoop 43 (Mt 11 : 27-30)

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Gegevens

Datum:
13 maart
Evenement Categorie: