Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

17 februari - 18 februari

APOSTEL

Pericoop 61 (I Petr 4 : 1-11)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat gij niet meeloopt in dezelfde liederlijke uitspattingen, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar zouden leven naar God in de geest. Het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 56 (Mc 12 : 28-37)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwam één van de schriftgeleerden, die geluisterd had naar de woordenwisseling met de Sadduceeën, naar Jezus toe, en omdat hij wist, dat Hij hun goed van antwoord had gediend, vroeg hij Hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’ Jezus antwoordde hem: ‘Het eerste van alle geboden is:
“Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is één.” En: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Er is geen ander gebod dat groter is dan deze.’ En de schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben met heel je hart, met heel je inzicht, met heel je ziel, met heel je kracht en je naaste lief te hebben als jezelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.’ Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: ‘U bent niet ver van het Koninkrijk van God.’ En niemand durfde Hem nog iets te vragen. Tijdens Zijn onderricht in de tempel stelde Jezus deze vraag: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren, dat de Christus een zoon van David is? Zelf heeft David toch door de Heilige Geest gezegd:
“De Heer zei tegen mijn Heer: Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden heb neergelegd als een voetbank onder uw voeten.” David zelf noemt Hem dus Heer; hoe kan Hij dan zijn Zoon zijn?’ En de grote menigte hoorde Hem graag.

Gegevens

Begin:
17 februari
Einde:
18 februari
Evenement Categorie: