Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

16 februari - 17 februari

APOSTEL

Pericoop 60 (I Petr 3 : 10-22)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als gij navolgers zijt van het goede? Maar áls gij ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan zijt gij zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heer, in uw harten; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl gij goeddoet dan terwijl gij kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

EVANGELIE

Mc – pericoop 55 (Mc 12 : 18-27)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwamen er Sadduceeën naar Jezus toe, die zeggen dat er geen opstanding is; en zij vroegen Hem: ‘Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: “Als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, dat dan zijn broer met die vrouw moet trouwen en voor zijn broer nakomelingen moet verwekken. Nu waren er zeven broers; de eerste nam een vrouw, hij stierf en liet geen kinderen na. En de tweede trouwde met haar, deze stierf echter ook en liet geen kinderen na; en de derde eveneens; en alle zeven trouwden met haar en lieten geen kinderen na. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. Van wie van hen zal zij de vrouw zijn wanneer ze opstaan bij de opstanding? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad.’ Jezus zei tegen hen: ‘Dwaalt u niet daarom, doordat u de Schriften niet kent en evenmin de kracht van God? Want wanneer zij uit de doden opstaan, trouwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk gegeven, maar zij zijn als engelen in de hemelen. En wat de opwekking van de doden betreft, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak, zeggend: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob?” Hij is geen God van doden maar van levenden. U dwaalt dus erg.

Gegevens

Begin:
16 februari
Einde:
17 februari
Evenement Categorie: