Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

6 augustus

Zaterdag 6 augustus – De Heilige Transfiguratie van onze Heer en Verlosser Jezus Christus

APOSTEL

II Petr 1 : 10-19

Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus,

Broeders, beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u royaal de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel gij dit weet en gegrondvest zijt in de waarheid die bij u is. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt en ik zal mij ook voortdurend beijveren dat gij na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen vernuftige verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen de stem van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb.
En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en gij doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

EVANGELIE

In de Metten: Lc 9 : 28-36

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met Zich en ging een berg op om te bidden. En terwijl Hij bad, veranderde het uiterlijk van Zijn gelaat en Zijn kleren werden blinkend wit. En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en met Hem spraken over Zijn uitgang, Die Hij in Jeruzalem zou volbrengen. Maar Petrus en zijn metgezellen waren door slaap overmand; en toe zij wakker werden, zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. En toen dezen van Hem wilden heengaan, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed, dat wij hier zijn; laten wij hier drie hutten maken, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia;’ want hij wist niet, wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, die hen overschaduwde, en toen zij hen in de wolk zagen ingaan, werden zij bevreesd. En er kwam een stem uit de wolk, Die zei:
‘Dit is Mijn uitverkoren zoon, luister naar Hem.’
En terwijl de stem weerklonk, bevond Jezus Zich alleen. En zij zwegen daarover en zeiden in die dagen aan niemand iets over hetgeen zij gezien hadden.

In de Liturgie: Mt 17 : 1-9

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en leidde hen op een hoge berg in de eenzaamheid. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn aangezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Toen nam Petrus het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed, dat wij hier zijn; zo U wilt, zal ik hier drie hutten maken, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.’ Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zei:  ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb;
luister naar Hem.’ Toen de leerlingen dit hoorden, vielen zij op hun aangezicht neer en werden zeer bevreesd. En Jezus naderde hen, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en vrees niet.’ En toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Spreek tegen niemand over dit gezicht, totdat de Mensenzoon van de dood verrezen is.’

Gegevens

Datum:
6 augustus
Evenement Categorie: