Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

10 februari - 11 februari

APOSTEL

Pericoop 223 (Ef 3 : 8-21)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,
Broeders, mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven om onder de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat de bediening is van het geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alles geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de kerk aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang in vertrouwen, door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat gij de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, volgens Zijn rijke heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en gij in de liefde geworteld en gegrondvest zijt, opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte is, en gij de liefde van Christus zou kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Aan Hem Die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk, in Christus Jezus, tot in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

EVANGELIE

Mc – pericoop 51 (Mc 11 : 22-26)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Heb geloof in God. Amen, Ik verzeker jullie: Wanneer iemand tegen deze berg zou zeggen: “Hef je op en werp je in zee”, en niet zou twijfelen in zijn hart, maar geloven dat wat hij zegt zal gebeuren, dan zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik jullie: Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef het dan als je iets tegen iemand mocht hebben, opdat jullie Vader Die in de hemelen is, ook jullie je overtredingen vergeeft. Maar als jullie niet vergeven, zal ook jullie Vader Die in de hemelen is, jullie overtredingen niet vergeven.’

APOSTEL

Pericoop 292 (II Tim 2 : 2-10)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs,

ijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

EVANGELIE

Jh – pericoop 52 (Jh 15 : 17-16:2)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op, dat je elkaar liefhebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan, dat zij Mij eerder gehaat heeft dan jullie. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf; maar omdat jullie niet van de wereld zijn, en Ik jullie uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jullie. Herinner je het woord, dat Ik jullie gezegd heb: Een knecht is niet meer dan zijn meester. Wie Mij hebben vervolgd, zullen ook jullie vervolgen; wie zich aan Mijn woorden hebben gehouden, zullen zich ook aan die van jullie houden. Maar dit alles zullen zij jullie aandoen om Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder hen niet de werken had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij die gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moest vervuld worden dat in hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de Trooster komt, Die Ik jullie van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen. En ook jullie moeten getuigen, want jullie zijn van het begin af bij Mij geweest. Dit heb Ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie ten val komen. Ze zullen jullie uit de synagoge bannen, ja het uur komt, dat ieder die jullie doodt, zal menen God een dienst te bewijzen.’

Gegevens

Begin:
10 februari
Einde:
11 februari
Evenement Categorie: