Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

3 februari - 4 februari

Prokimen  toon 7 (ps. 63) De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer en op Hem vertrouwen. God, verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt: maak mijn ziel vrij van vrees voor de vijand.

APOSTEL

Pericoop 321b (Hebr 9 : 11-14)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, Christus is verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de grotere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet
van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

EVANGELIE

Lc – pericoop 8-b (Lc 2 : 25-38)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd was er een man te Jeruzalem met name Simeon, en deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En door de Heilige Geest was hem geopenbaard, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde des Heren aanschouwd had. Hij kwam dan door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens het gebruik der Wet, nam ook hij het in de armen, en hij loofde God en zeide: Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht in vrede gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aanschijn van alle volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En zijn vader en moeder waren verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende Hem en zeide tot zijn moeder Maria: Zie, Deze is gesteld tot val en tot opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat tegengesproken zal worden. Ja, ook uzelf zal een zwaard door de ziel gaan, opdat de gedachten van vele harten openbaar worden. Daar was ook een profetes, Anna, een dochter Fanuël, uit de stam van Aser; zij was nu ver op haar dagen gekomen, nadat zij zeven jaar sedert haar huwelijksdag met haar man geleefd had. En zij was nu weduwe en bijna vier en tachtig jaar oud; zij week niet van de tempel en diende God met vasten en bidden, dag en nacht. En juist op dat uur trad zij nader en loofde God en sprak over Hem tot allen, die de verlossing van Jeruzalem verwachtten.

Gegevens

Begin:
3 februari
Einde:
4 februari
Evenement Categorie: