Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

30 januari - 31 januari

APOSTEL

Pericoop 273 (I Thess 5 : 14-23)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen,

Broeders, wij roepen u ertoe op, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Wees dankbaar in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar onderzoek alles, en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

EVANGELIE

Lc – pericoop 84 (Lc 17 : 3-10)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer zei: ‘Let goed op jezelf! Als je broeder zondigt, bestraf hem, en als hij berouw toont, vergeef hem. Zelfs als hij zevenmaal per dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkomt en zegt: “Ik heb er spijt van,” moet je hem vergeven.’ En de apostelen zeiden tegen de Heer: ‘Vermeerder ons geloof.’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen deze moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee,” en hij zou jullie gehoorzamen. Wie van jullie die een knecht heeft die voor hem ploegt of zijn kudde weidt, zal als hij van het land thuiskomt, zeggen: “Kom meteen aan tafel aanliggen?” Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien me totdat ik gegeten en gedronken heb; daarna kun je zelf eten en drinken?” Hij bedankt die knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem was opgedragen? Ik denk het niet. Zo moeten ook jullie zeggen, wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen: “Wij zijn maar onnutte knechten, want we hebben slechts onze plicht gedaan.”’

APOSTEL

Prokimen  toon 7 (ps. 115) Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van Zijn gewijden. Wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

Pericoop 335 (Hebr 13 : 17-21)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, gehoorzaam uw leiders en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

EVANGELIE

Mt – pericoop 11 (Mt 5 : 14-19)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei tot Zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en jullie Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Denk
niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om te vervullen. Want, amen, Ik verzeker jullie: Voordat hemel en aarde vergaan zal er niet één jota of stipje van de Wet vergaan, totdat alles is geschied. Wie dan één van de geringste geboden opheft en de mensen zo leert, die zal zeer klein in het koninkrijk der hemelen genoemd worden; maar wie ze volbrengt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.’

Gegevens

Begin:
30 januari
Einde:
31 januari
Evenement Categorie: