Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 januari, 2021 - 22 januari, 2021

APOSTEL

pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u moeten lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als bemoeial. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige met moeite gered wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. De priesters onder u roep ik ertoe op, als mede-priester en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult gij de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

EVANGELIE

Mc – pericoop 45 (Mc 10 : 17-27)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd toen Jezus Zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen, die voor Hem op zijn knieën viel en Hem vroeg: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult geen moord plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder.’
Hij zei tegen Hem: ‘Meester, dat alles heb ik van mijn jeugd af onderhouden. En Jezus keek hem aan en hield van hem en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles wat u bezit en geef het de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem uw kruis op om Mij te volgen. Maar zijn gelaat betrok toen hij dat hoorde en hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En Jezus keek rond en zei tegen Zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor mensen met geld om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van Zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Kinderen, wat is het moeilijk voor hen die hun vertrouwen op geld stellen, om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.’ Toen waren zij nog meer ontzet en zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan gered worden?’ Maar Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

APOSTEL

pericoop 237 (Fil 1 : 12-20-a)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Filippenzen,

Broeders, ik wil dat gij weet, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in heel het pretorium en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil, en dat het merendeel van de broeders door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen in de Heer om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen verkondigen weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? In beide gevallen wordt Christus verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot heil zal strekken, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn vurig verlangen en hoop.

EVANGELIE

Lc – pericoop 63 (Lc 12 : 2-12)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en niets verborgen, of het zal bekend worden. Alles wat jullie in het duister gezegd hebben, zal in het licht gehoord worden, en wat jullie binnenskamers in het oor gefluisterd hebben, zal van de daken gepredikt worden. Ik zeg jullie, Mijn vrienden: wees niet bang voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar Ik zal jullie laten zien, voor wie jullie bang moet zijn: wees bang voor Hem Die de macht heeft iemand te doden en hem daarna in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie: wees bang voor Hem! Vijf mussen kosten maar twee penninkjes, en toch wordt er niet één door God vergeten. Ja, zelfs de haren van jullie hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. En Ik zeg jullie: Wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Mensenzoon belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En wie iets zegt tegen de Mensenzoon, zal worden vergeven; maar wie tegen de Heilige Geest lastert, zal niet worden vergeven. Wanneer zij jullie naar de synagogen of voor de overheden en gezagsdragers brengen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee jullie je moeten verdedigen of wat jullie moeten zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat jullie moeten zeggen.’

Gegevens

Begin:
21 januari, 2021
Einde:
22 januari, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie