Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

18 januari - 19 januari

maandag in de 33e week

APOSTEL

pericoop 59 (I Petr 2 : 21-3:9)

Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus,

Geliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voorbeeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen zullen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. Gij zijt kinderen van haar geworden, als gij goeddoet en u geen vrees laat aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; gij zijt immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat gij weet dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegen zult beërven.

EVANGELIE

Mc – pericoop 42 (Mc 9 : 42-10:1)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee geworpen werd. En als uw hand u op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. En als uw voet u zou doen struikelen, hak hem af. Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met beide voeten naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. En als uw oog u ten val zou brengen, ruk het uit. Het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God binnen te gaan dan met twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitdooft. Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zult u het weer zout maken? Heb zout in uzelf en bewaar vrede onder elkaar.’ En Hij stond op, vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea door het Overjordaanse. En opnieuw stroomden de menigten bij Hem samen en Hij onderrichtte hen weer, zoals Hij gewoon was te doen.

APOSTEL

pericoop 334 (Hebr 13 : 7-16)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, denk aan uw leiders, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

EVANGELIE

Mt – pericoop 11 (Mt 5 : 14-19)

De Heer zei tot Zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en jullie Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Denk niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om te vervullen. Want, amen, Ik verzeker jullie: Voordat hemel en aarde vergaan zal er niet één jota of stipje van de Wet vergaan, totdat alles is geschied. Wie dan één van de geringste geboden opheft en de mensen zo leert, die zal zeer klein in het koninkrijk der hemelen genoemd worden; maar wie ze volbrengt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.’

Gegevens

Begin:
18 januari
Einde:
19 januari
Evenement Categorie: