Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

17 januari - 18 januari

32e Zondag na Pinksteren

Prokimen  toon 6 (ps. 27) Red uw volk, o Heer en zegen uw erfdeel. Tot U, Heer, heb ik geroepen; mijn God, blijf niet zwijgen tegenover mij.

APOSTEL

pericoop 285-b (I Tim 4 : 9-15)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, betrouwbaar is dit woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de Geest, in geloof en in reinheid. Blijf u toewijden aan het voorlezen, het vermanen, het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de gezamenlijke priesters. Behartig deze dingen, leef erin, opdat uw vordering aan allen duidelijk wordt.

EVANGELIE

Lc – pericoop 85 (Lc 17 : 12-19)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd toen Jezus een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien. En het gebeurde, terwijl zij weggingen, dat zij gereinigd werden. Toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, en loofde God met luide stem. En hij wierp zich voor Jezus’ voeten neer met zijn gezicht ter aarde en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zei: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Is er dan niemand die wilde terugkomen om God eer te bewijzen, dan alleen deze vreemdeling?’ En Hij zei tegen hem: ‘Sta op, ga heen, uw geloof heeft u gered.’

 

EVANGELIE

Lc pericoop 24-a (Lc 6 : 17-23a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats en er was een menigte van Zijn leerlingen en een grote menigte volk uit heel Judea en Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om naar Hem te luisteren en van hun ziekten genezen te worden, en ook mensen die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit, die allen genas. En Hij richtte Zijn ogen op Zijn leerlingen en zei: ‘Gelukzalig zijn jullie die arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk van God. Gelukzalig zijn jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukzalig zijn jullie die nu wenen, want je zult lachen. Gelukzalig zijn jullie wanneer de mensen je haten en wanneer zij je uitstoten en smaden en je naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verheug je op die dag en spring op van blijdschap, want zie, jullie loon is groot in de hemel.’

Gegevens

Begin:
17 januari
Einde:
18 januari
Evenement Categorie: