Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

16 augustus, 2021

Maandag in de 9e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 150 (I Cor 11 : 31-12:6)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer terechtgewezen, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, Jezus vervloekt, ook kan niemand Jezus Heer noemen dan door de Heilige Geest. Er zijn verschillende genadegaven, maar er is één Geest, er zijn verschillende dienende taken, maar het is dezelfde Heer. Er zijn verschillende werkingen, maar het is één en dezelfde God, Die alles in allen werkt.

Prokimen  toon 4 (ps. 68) Wend Uw aangezicht niet van uw dienaar af. God, laat uw verlossing mij helpen.

Pericoop 250 (Col 1 : 12-18)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen,

Broeders, wij danken God de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
In Hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare: tronen, heerschappijen, overheden en machten; alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij is vóór alles, en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, Hij is de Oorsprong, de Eerstgeborene uit de doden, om in alles de Eerste te zijn.

Alleluja  toon 8 (ps. 131) Sta op, Heer, ga in tot Uw rust. De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, Hij zal het zeker gestand doen.

EVANGELIE 

Mt pericoop 74 (Mt 18 : 1-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: ‘Wie is toch de grootste in het Koninkrijk der hemelen?’ En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: ‘Amen, Ik zeg u: Als gij niet verandert en wordt als kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie zich dus vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En wie in Mijn Naam zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij. Maar wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, ten val brengt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals gehangen werd en dat hij midden in zee verdronken werd. Wee de wereld vanwege de valstrikken! Het is weliswaar onvermijdelijk dat er valstrikken komen, maar wee de mens die de valstrik zet. Als dan uw hand of voet u ten val zou brengen, hak hem af en werp hem van u weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u ten val zou brengen, ruk het dan uit en werp het van u weg. Het is beter voor u met één oog het leven in te gaan, dan met twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen te worden. Pas op dat gij niet één van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te redden wat verloren is.’

Lc pericoop 48-b (Lc 9 : 51-57; 10 : 22-24; 13:22)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd, toen de dagen vervuld werden dat Hij opgenomen zou worden, dat Hij besloot naar Jeruzalem te reizen. En Hij stuurde boden voor Zich uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om Zijn komst voor te bereiden. Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij vastberaden was naar Jeruzalem te reizen. Toen Zijn leerlingen Jakobus en Johannes dat zagen, vroegen zij: ‘Heer, wilt Gij dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?’ Maar Hij keerde Zich om en wees hen terecht hen. En zij gingen naar een ander dorp.
En toen zij op weg waren, zei Hij tegen degenen die Hem volgden:‘Alles is Mij door Mijn Vader toevertrouwd en niemand weet Wie de Zoon is, behalve de Vader, en Wie de Vader is, behalve de Zoon en ieder aan wie de Zoon het wil openbaren.’ Toen wendde Hij Zich apart tot Zijn leerlingen en zei: ‘Gelukzalig zijn de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie, dat veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen en zij hebben het niet gehoord.’ En Hij trok door steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf, en op weg was naar Jeruzalem.

Gegevens

Datum:
16 augustus, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie