Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

15 augustus, 2021

De Ontslaping van onze Alheilige Moeder Gods en Altijd-Maagd Maria

Prokimen  toon 3         Mijn ziel verheft de Heer en gejuicht heeft mijn geest, in God mijn Redder. Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd; zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen.

APOSTEL

Pericoop 240 (Fil 2 : 5-11)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Filippenzen,

Broeders, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roofbuit beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Alleluja  toon 2 (ps. 131) Sta op Heer, ga in tot Uw rust: Gij en Uw heilige Ark. De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, Hij zal het zeker gestand doen.

EVANGELIE

In de Metten: Lc Pericoop 4 ( Lc 1 : 39-49, 56)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind van vreugde op in haar schoot; en Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’ En Maria zei:
‘Mijn ziel verheft de Heer, en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder.
Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd, want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen. Want de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan
en heilig is Zijn Naam.’ En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en keerde toen naar huis terug.

In de Liturgie: Lc pericoop 54 (Lc 10 : 38-42, 11: 27-28)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, die Martha heette, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster, die Maria heette, die aan de voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha werd geheel in beslag genomen door het vele bedienen. En toen zij bij Hem kwam, zei zij: ‘Heer, bekommert U Zich er niet om, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpt.’ En de Heer antwoordde haar en zei: ‘Martha, Martha, je maakt je zorgen en hebt het druk met veel dingen. Weinige echter zijn nodig; ja, één slechts. Maria heeft het goede deel gekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.’
En het gebeurde, terwijl Hij deze dingen zei, dat een vrouw van het volk haar stem verhief en tegen Hem zei: ‘Gelukzalig is de schoot, die U gedragen heeft, en de borsten, die U gezogen hebt. En Hij zei: ‘Zeker, gelukzalig zijn zij, die het woord Gods horen en dat bewaren.’

Gegevens

Datum:
15 augustus, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie