Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

28 juli

Woensdag in de 6e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 127 (1 Kor 2 : 9-3:8)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs,

Broeders, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
Aan ons nu heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers doorgrondt alle dingen, zelfs de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten wat God ons genadig geschonken heeft. Daarvan spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om het geestelijke met het geestelijke te verklaren. Maar de natuurlijke, ‘zielse’ mens neemt niet aan wat van de Geest van God komt, want het is dwaasheid voor hem. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want: wie kent de gedachten van de Heer, dat hij Hem zou onderrichten?
Maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleselijke mensen, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want die hadt gij nog niet kunnen verdragen; ja, gij kunt dat ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is, ruzie en verdeeldheid, zijt gij dan niet vleselijk en leeft gij dan niet zoals ieder mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, zijt gij dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus noch hij die plant is iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig de moeite die hij zich heeft gegeven.

EVANGELIE

Mt pericoop 53 (Mt 13 : 31-36a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan alle tuinplanten, en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken.’ En Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, dat een vrouw nam en door drie maten meel kneedde, totdat het helemaal doorzuurd was.’ Dit alles zei Jezus in gelijkenissen tot de menigten en zonder gelijkenis zei Hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden wat door de profeet gesproken is, toen hij zei:
‘Ik zal mijn mond opendoen in gelijkenissen. Ik zal spreken over hetgeen verborgen was vanaf de grondlegging van de wereld.’ Toen liet Jezus de menigten weggaan en ging naar huis.

Gegevens

Datum:
28 juli
Evenement Categorie: