Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

27 juli

Dinsdag in de 6e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 122 (I Cor 1 : 1-9)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Van Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en van Sosthenes, de broeder, aan de kerk van God in Corinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heer: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Gij zijt namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bij u verankerd is, zodat het u aan geen enkele genadegave ontbreekt, terwijl gij de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door Wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.

Pericoop 292 (2 Tim 2 : 1-10)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

EVANGELIE

Mt pericoop 52 (Mt 13 : 24-30)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen is te vergelijken met iemand die goed zaad in zijn akker zaaide. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en hij ging weg. Toen het gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden tegen hem: Heer, hebt gij geen goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij antwoordde hun: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De knechten zeiden tegen hem: Wilt gij dat wij het eruit gaan halen? Maar Hij zei: Nee, want anders trekken jullie met het onkruid misschien ook de tarwe uit. Laat ze allebei samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.’

Jh pericoop 52 (Jh 15 : 17-16:2)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op, dat je elkaar liefhebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan, dat zij Mij eerder gehaat heeft dan jullie. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf; maar omdat jullie niet van de wereld zijn, en Ik jullie uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld jullie. Herinner je het woord, dat Ik jullie gezegd heb: Een knecht is niet meer dan zijn meester. Wie Mij hebben vervolgd, zullen ook jullie vervolgen; wie zich aan Mijn woorden hebben gehouden, zullen zich ook aan die van jullie houden. Maar dit alles zullen zij jullie aandoen om Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder hen niet de werken had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij die gezien en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moest vervuld worden dat in hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de Trooster komt, Die Ik jullie van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen. En ook jullie moeten getuigen, want jullie zijn van het begin af bij Mij geweest. Dit heb Ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie ten val komen. Ze zullen jullie uit de synagoge bannen, ja het uur komt, dat ieder die jullie doodt, zal menen God een dienst te bewijzen.’

Gegevens

Datum:
27 juli
Evenement Categorie: