Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

19 juli

Maandag in de 5e week na Pinksteren

APOSTEL

Pericoop 109 (Rom 12 : 4-5, 15-21)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heer.
Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Pericoop 213 (Gal 5 : 22-6:2)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden,
elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand betrapt wordt op een overtreding, moet gij die geestelijk zijt, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Let intussen op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

EVANGELIE

Mt pericoop 45 (Mt 12 : 9-13)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwam Jezus in de synagoge van de Joden. En zie, er was iemand met een verschrompelde hand. Om Hem te kunnen aanklagen, vroegen zij Hem: ‘Is het toegestaan op sabbat te genezen?’ Hij antwoordde hun: ‘Als iemand van u één schaap heeft, dat op een sabbat in een kuil valt, zal hij het dan niet grijpen en eruit halen? Hoeveel meer is een mens waard dan een schaap? Daarom is het geoorloofd op sabbat goed te doen.’ Toen zei Hij tegen die man: ‘Steek uw hand uit.’ En hij stak hem uit en zijn hand werd weer gezond, zoals de andere.

Lc pericoop 24a (Lc 6 : 17-23a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats en er was een menigte van Zijn leerlingen en een grote menigte volk uit heel Judea en Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om naar Hem te luisteren en van hun ziekten genezen te worden, en ook mensen die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit, die allen genas. En Hij richtte Zijn ogen op Zijn leerlingen en zei: ‘Gelukzalig zijn jullie die arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk van God. Gelukzalig zijn jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukzalig zijn jullie die nu wenen, want je zult lachen. Gelukzalig zijn jullie wanneer de mensen je haten en wanneer zij je uitstoten en smaden en je naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verheug je op die dag en spring op van blijdschap, want zie, jullie loon is groot in de hemel.’

Gegevens

Datum:
19 juli
Evenement Categorie: