Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

14 mei

Vrijdag in de 2e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 13 (Hand 5 : 1-11)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen was er een zekere man, van wie de naam Ananias was en hij verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat gij gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt gij deze daad in uw hart voorgenomen? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, wikkelden hem in, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus zei tegen haar: Zeg mij, hebt gij beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom hebt gij met elkaar afgesproken de Geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de kerk en over allen die dit hoorden.

EVANGELIE

Jh pericoop 17 (Jh 5 : 30-6:2)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Ik kan uit mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader Die Mij gezonden heeft. Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waarachtig. Er is een ander, Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis, dat Hij van Mij geeft, waarachtig is. Gij hebt mensen naar Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik aanvaard echter geen getuigenis van een mens, doch Ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en helder schijnende lamp, en gij hebt u enige tijd in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis, dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken, die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen, die werken die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, heeft Zelf van Mij getuigd. Zijn stem hebt gij nooit gehoord, noch hebt gij Zijn gedaante gezien. En Zijn woord hebt gij niet blijvend in u; want Hem, Die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben; en deze zijn het, die van Mij getuigen. En toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Ik aanvaard geen eer van mensen, maar Ik ken u; gij hebt geen liefde tot God in u. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; als een ander in zijn eigen naam komt, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die van elkaar eer aanvaardt, maar die de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Meen niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; hij die u aanklaagt, is Mozes, op wie gij uw hoop hebt gesteld. Want als gij Mozes zoudt geloven, zoudt gij ook Mij geloven, want over Mij heeft hij geschreven. Maar als gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij dan Mijn woorden geloven?’ Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van het meer van Tiberias in Galilea. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij aan de zieken deed.

Gegevens

Datum:
14 mei
Evenement Categorie: