Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Lezingen van de dag

9 mei

Anti-pascha – Thomas-zondag

Prokimen  toon 3 (ps 146) Groot is de Heer en groot is Zijn kracht, en oneindig is Zijn begrip. Loof de Heer, want zingen is goed: voor God een schone lofzang.

APOSTEL

Pericoop 14 (Hand 5 : 12-20)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heer geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren – dit was de sekte van de Sadduceeën – en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heer opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ‘Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.’

Alleluja  toon 8 (ps. 94)Kom, laat ons jubelen voor de Heer, laat ons juichen voor God, onze Heiland. Want God is een machtig Heer: een grote Koning over heel de aarde.

EVANGELIE

In de Metten: Mt Pericoop 116 – het Eerste Opstandingsevangelie (Mt 28 : 16-20)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen zeggend: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen, maak alle volken tot Mijn leerlingen en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; en leer hun alles te onderhouden wat Ik jullie geboden heb. En zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Amen.

In de Liturgie: Jh pericoop 65-a (Jh 20: 19-31)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren ter plaatse waar de leerlingen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen: ‘Vrede zij u!’ En toen Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij. De leerlingen verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan worden ze hem vergeven; als gij ze iemand toerekent, dan blijven ze toegerekend.’ Thomas nu, één van de twaalf, Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus daar kwam. De andere leerlingen zeiden tegen hem: wij hebben de Heer gezien! Maar hij zei tegen hen: ‘Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet op het litteken van de spijkers leg, en mijn hand niet in Zijn zij leg, zal ik het zeker niet geloven.’
En na acht dagen waren Zijn leerlingen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en Hij stond in hun midden en zei: ‘Vrede zij u!’ Daarna zei Hij tegen Thomas: ‘Breng uw vinger hier en bekijk Mijn handen, en breng uw hand hier en leg die in Mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig.’ Thomas antwoordde en zei tegen Hem: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat gij Mij gezien hebt, gelooft gij? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel andere tekenen voor de ogen van Zijn leerlingen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn opgeschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij, door te geloven, leven hebt in Zijn Naam.

Gegevens

Datum:
9 mei
Evenement Categorie: