Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

7 mei

Stralende vrijdag 

Prokimen  toon 4 (ps 103) Hoe groot zijn Uw werken, o Heer: Gij hebt alles met wijsheid gemaakt. Zegen, mijn ziel, de Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemelijk groot.

APOSTEL

Pericoop 7 (Hand 3 : 1-8)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen gingen Petrus en Johannes samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot verlamd was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een aalmoes te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: ‘Kijk ons aan!’ En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: ‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazoreeër, sta op en ga lopen!’ En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.

Alleluja  toon 1 (ps. 88)De hemelen belijden Uw wonderen, Heer; en Uw waarachtigheid in de bijeenkomst der heiligen. God is verheerlijkt in de raad der heiligen: groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan.

EVANGELIE

Jh Pericoop 7 (Jh 2 : 12-22)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn leerlingen, en zij bleven daar een paar dagen. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen, schapen en duiven, en de geldwisselaars die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touwen en dreef hen allen uit de tempel, en de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij over de grond en Hij stootte hun tafels omver. En Hij zei tegen de duivenverkopers: ‘Neem dit weg en maak van het huis van Mijn Vader geen verkoophuis.’ En Zijn leerlingen herinnerden zich, dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: ‘Met welk teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit mag doen?’ Jezus antwoordde en zei tegen hen: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’ De Joden zeiden toen: ‘Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en zult Gij hem binnen drie dagen doen herrijzen?’ Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. Toen Hij uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had.

Gegevens

Datum:
7 mei
Evenement Categorie: