Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

6 mei

Stralende donderdag 

Prokimen  toon 3 (ps 46) Zing een psalm voor onze God, zing voor Hem; zing voor onze Koning, zing een psalm. Alle volkeren klap in de handen; juich voor God met vreugdekreten.

APOSTEL

Pericoop 6 (Hand 2 : 38-43)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen zei Petrus tegen het volk: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heer, onze God, ertoe roepen zal.’ En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verkeerde geslacht!’ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

Alleluja  toon 4 (ps. 44) 

Maak u op, ruk met geluk vooruit en heers omwille van waarheid, zachtmoedigheid en recht; uw rechterhand zal u wonderbaar geleiden. Gij bemint gerechtigheid, maar haat onrecht; daarom heeft God, uw God, u gezalfd met olie der vreugde boven uw gezellen.

EVANGELIE

Jh Pericoop 8 (Jh 3 : 1-15)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd was er onder de Farizeeën een man, zijn naam was Nikodemus, een leider van de Joden. Deze kwam ‘s nacht naar Jezus toe en zei tegen Hem: ‘Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan de tekenen doen, die Gij doet, als God niet met hem is.’ Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien.’ Nikodemus zei tegen Hem: ‘Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder binnengaan en geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij moet opnieuw geboren worden. De wind waait, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. Zo is het met iedereen, die uit de Geest geboren is.’ Nikodemus antwoordde en zei tegen Hem: ‘Hoe kan dat gebeuren?’ Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Gij zijt leraar van Israël, en gij begrijpt deze dingen niet? Amen, amen, Ik zeg u: Wij spreken over wat wij weten, en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Als Ik u over aardse dingen gesproken heb en gij het niet gelooft, hoe zult gij dan geloven, wanneer Ik u over hemelse dingen spreek? Niemand is opgevaren naar de hemel, dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen, Die in de hemel is. En zoals Mozes de slang opgeheven heeft in de woestijn, zo moet ook de Zoon des mensen opgeheven worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Gegevens

Datum:
6 mei
Evenement Categorie: