Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

4 mei

Stralende dinsdag 

Prokimen  toon 3 (Lk 1) Mijn ziel verheft de Heer en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder. Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd: want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen

APOSTEL

Pericoop 4 (Hand 2 : 14-21)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen stond Petrus op, met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak tot hen: ‘Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals gij vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: Ik zal van Mijn Geest uitstorten op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en een wolk van rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag des Heren komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam des Heren zal aanroepen, gered zal worden.’

Alleluja  toon 8 (ps. 131)Sta op, Heer, ga in tot Uw rust: Gij en Uw heilige Ark. De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, Hij zal het zeker gestand doen.

EVANGELIE

Lc Pericoop 113 (Lc 24 : 12-35)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd stond Petrus op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging naar huis, vol verwondering over wat er gebeurd was. En zie, op diezelfde dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt, Emmaüs genaamd. En zij spraken met elkaar over alles wat er voorgevallen was. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden als gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. En Hij zei tegen hen: ‘Wat voor gesprekken loopt gij met elkaar te voeren en waarom ziet gij er somber uit?’ En één van hen, Kleopas genaamd, antwoordde en zei tegen Hem: ‘Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet, wat daar in deze dagen gebeurd is?’ Hij zei tegen hen: ‘Wat dan?’ Zij zeiden tegen Hem: ‘Wat Jezus de Nazoreeër betreft, een man die een machtig profeet was, in werk en woord voor God en heel het volk; en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om ter dood veroordeeld te worden, en Hem gekruisigd hebben. Wij hoopten echter dat Hij het was Die Israël verlossen zou; maar al met al is het reeds de derde dag sinds dit gebeurd is. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Zij hadden Zijn lichaam niet gevonden, en kwamen zeggen, dat zij zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, zijn naar het graf gegaan en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hém zagen zij niet.’ En Hij zei tegen hen: ‘O onverstandigen en tragen van hart als het gaat om het geloof in alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan?’ En beginnend bij Mozes en al de Profeten legde Hij hun uit, wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond. En toen zij het dorp naderden waar zij naartoe gingen, deed Hij alsof Hij verder zou gaan. Maar zij drongen bij Hem aan en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is tegen de avond, en de dag is gedaald.’ En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun gaf. Toen werden hun ogen geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: ‘Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?’ En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en zij vonden de elf en hen die bij hen waren, bijeen. En die zeiden: ‘De Heer is werkelijk opgewekt en aan Simon verschenen.’ En zij legden uit wat er onderweg gebeurd was en hoe zij Hem herkend hadden bij het breken van het brood.

Gegevens

Datum:
4 mei
Evenement Categorie: