Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

2 mei

De heilige, grote zondag van Pasen 

Prokimen  toon 8 (ps 117) Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij daarop juichen en ons verheugen.Belijd de Heer, want Hij is goed; in eeuwigheid duurt Zijn erbarmen.

APOSTEL

Pericoop 1-a (Hand 1 : 1-8)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus gedaan en onderwezen heeft van het begin af tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij de apostelen, die Hij had uitverkoren, door de Heilige Geest Zijn opdrachten gegeven had. Hij heeft, nadat Hij geleden had, aan hen getoond dat Hij leefde, met veel onmiskenbare bewijzen, gedurende veertig dagen, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk Gods betreffen. En toen Hij met hen at, gebood Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, ‘die gij’ -zei Hij- ‘van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’ Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, zult Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?’ En Hij zei tegen hen: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht vastgesteld heeft, maar gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en gij zult voor Mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Alleluja  toon 4 (ps. 101) Heer, sta op, om U over Sion te ontfermen. Het is tijd om voor haar barmhartig te zijn: het uur is gekomen.

De Heer heeft uit de hemel neergezien op de aarde, om het zuchten der gevangenen te horen, om de kinderen der vermoorden te bevrijden.

EVANGELIE

In de Liturgie: Jh Pericoop 1 (Jh 1 : 1-17)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door het Woord geworden en zonder dit Woord is er niets geworden van wat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar kwam om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht bij zijn komst in de wereld. Het Woord was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar aan allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij het vermogen gegeven kinderen Gods te worden, namelijk aan hen, die in Zijn Naam geloven, die niet uit bloed, niet uit lichamelijk verlangen, en niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen, zeggend: ‘Hij is het, van Wie ik zei: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.’

In de Vespers: Jh Pericoop 65-b (Jh 20 : 19-25)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren op de plaats waar de leerlingen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen: ‘Vrede zij u!’ En toen Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij. De leerlingen verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan worden ze hem vergeven; als gij ze iemand toerekent, dan blijven ze toegerekend.’ Thomas nu, één van de twaalf, Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus daar kwam. De andere leerlingen zeiden tegen hem: ‘wij hebben de Heer gezien!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet op het litteken van de spijkers leg, en mijn hand niet in Zijn zij leg, zal ik het zeker niet geloven.’

Gegevens

Datum:
2 mei
Evenement Categorie: