Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

20 april, 2021

Dinsdag in de zesde week van de Grote Vasten –

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 49,6-10

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Zo spreekt de Heer: Zie, Ik heb u gegeven tot een verbond met het volk en tot een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo spreekt de Heer, Die u verlost, de God van Israël: heiligt hem die zijn leven veracht, van wie de heidenen, de slaven van de heersers, een afschuw hebben. Koningen zullen hem zien, en vorsten zullen opstaan en zij zullen zich voor hem neerbuigen, omwille van de Heer, want de Heilige van Israël is getrouw, en heeft u verkozen. Zo spreekt de Heer: In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord, en op de dag van het heil heb Ik u geholpen. Ik heb u geformeerd en geef u tot een verbond met de heidenen, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Langs alle wegen zullen zij weiden, langs alle paden zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen troosten en langs waterbronnen zal Hij hen leiden.

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 31,3-16

Lezing uit Genesis,

De Heer sprak tot Jakob: Keer terug naar het land van uw vader en naar uw geslacht, en Ik zal met u zijn. En Jakob liet Lea en Rachel halen en riep hen naar de vlakte, waar zijn kudden waren en hij zei tot hen: “Ik zie dat het gezicht van uw vader mij niet gunstig gezind is, zoals gisteren en eergisteren. Maar de God van mijn vader was met mij. Ook gij weet zelf dat ik met al mijn kracht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft mij bedrogen en mijn loon van tien lammeren veranderd. Maar de God van mijn vader gaf hem echter geen gelegenheid om mij kwaad te doen. Wanneer hij zei: de gevlekte lammeren zullen uw loon zijn, dan wierpen alle schapen gevlekte lammeren. Maar wanneer hij zei: de witte zullen uw loon zijn, dan wierpen alle schapen witte lammeren. En God heeft al het vee van uw vader afgenomen en Hij gaf het aan mij. En het geschiedde in de tijd dat de schapen bronstig waren, dat ik hen met mijn ogen in een droom zag en zie, de bokken en de rammen, geheel witte en bont gevlekte en grijs gevlekte, besprongen de schapen en de geiten. En een engel van God zei tot mij in de droom: ‘Jakob, Jakob’. En ik zei: ‘Wat is er?’ En hij zei: ‘Sla uw ogen op en zie: de bokken en de rammen, geheel witte en bont gevlekte en grijs gevlekte, bespringen de schapen en de geiten. Want Ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben uw God Die door u gezien is op de plaats Gods, waar gij een gedenkteken voor Mij hebt gezalfd en waar gij Mij een gelofte hebt gedaan. Welnu, sta op en vertrek uit dit land en ga heen naar het land waar gij geboren bent, en Ik zal met u zijn.’ En Rachel en Lea antwoordden hem: ‘is er dan geen deel of erfdeel meer voor ons in het huis van onze vader? Zijn wij dan niet door hem als vreemdelingen beschouwd? Want hij heeft ons verkocht en ons vermogen geheel en al verbrast. Heel de rijkdom en de eer, die God van onze vader heeft afgenomen, zal van ons zijn en van onze kinderen. Welnu, doe dan alles wat God u gezegd heeft.’

Spreuken 21,3-21

Lezing uit de Spreuken,

Mijn zoon, gerechtigheid doen en de waarheid spreken is voor God aangenamer dan het brengen van bloedoffers.

De trotse man is hooghartig in zijn overmoed, en de zonde is een lamp voor de goddelozen.

De gedachten van een bescheiden mens leiden tot overvloed, Maar ieder die niet ijverig is, komt tot gebrek.

Hij die schatten verzamelt met een leugenachtige tong, jaagt ijdelheid na en belandt in de valstrik van de dood.

Verderf zal te gast zijn bij de goddelozen, want zij willen geen gerechtigheid doen.

Aan de krommen stuurt God kromme wegen, want Zijn daden zijn puur en recht.

Het is beter te wonen in een hoekje in de open lucht, dan in een gepleisterd huis, onder één dak met ongerechtigheid.

De ziel van een goddeloze zal bij geen enkel mens medelijden vinden.

Wanneer de teugelloze bestraft wordt, wordt de onnozele sluwer, maar de wijze zal kennis verkrijgen door te begrijpen.

Een rechtvaardige begrijpt de ziel van de goddelozen, hij veracht de goddelozen in hun kwaadheid.

Wie zijn oren dichtstopt om de zwakken niet te horen, zal niemand hebben die naar hem luistert, wanneer hij zelf om hulp roept.

Een heimelijk geschenk wendt woede af, maar wie zuinig is met geschenken wekt grote woede op.

Een oordeel te vellen, is een vreugde voor de rechtvaardigen, maar volgens de boosdoeners is een vroom mens onrein.

De man die afgedwaald is van de weg van de gerechtigheid, zal belanden in de bijeenkomst van reusachtige boosdoeners.

Wie van vrolijkheid houdt, wordt een behoeftig man, omdat hij wijn en olie bemint, zal hij niet rijk worden.

Een wetteloze is uitvaagsel voor de rechtvaardige, zoals een wetsovertreder voor de oprechten.

Beter is het te wonen in de woestijn, dan samen met een ruziezoekende, praatzieke en prikkelbare vrouw.

Een begerenswaardige schat rust in de mond van een wijze, maar onverstandige mannen slikken hem in.

De weg van rechtvaardigheid en barmhartigheid zal leven vinden en roem.

Gegevens

Datum:
20 april, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie