Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

14 april

Woensdag in de vijfde week van de Grote Vasten –

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 41,4-14

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Zo spreekt de Heer: “Ik, God, ben de eerste en in de dingen die komen gaan, zal Ik zijn. De volkeren zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde ontstelden, zij naderden elkaar en kwamen bijeen en besloten ieder hun naaste en hun broeder te helpen. En ieder zal zeggen: de ambachtsman is sterk geworden, en ook de smid wanneer hij klopt en slaat met zijn hamer. Ooit zal hij zeggen: ‘de verbinding is goed, ze verstevigen hem met spijkers, zodat hij op zijn plaats blijft en niet bewogen wordt.’
Maar gij, Israël, mijn dienaar Jakob, die Ik uitverkoren heb, zaad van Abraham, die Ik liefhad, u, die Ik nam vanaf de uiteinden der aarde en die Ik riep vanaf de hoogste toppen, Ik zei tot u: gij zijt Mijn dienaar, Ik heb u uitverkoren en heb u niet verlaten. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; laat u niet misleiden, want Ik ben uw God, Die u gesterkt heeft, Die u geholpen en beschermd heeft met Mijn rechtvaardige rechterhand.
Zie, al uw tegenstanders zullen beschaamd worden en zij zullen zich schamen, ze zullen zijn alsof ze niet bestaan, al uw tegenstanders zullen ten gronde gaan. Gij zult ze zoeken, maar gij zult geen mens vinden, die tegen u tekeer gaat. Ze zullen zijn alsof ze niet bestaan en er zal niemand zijn die tegen u oorlog voert. Want Ik ben uw God, Die uw rechterhand vasthoudt en tegen u zegt: “wees niet bevreesd, Ik ben uw Helper, wees niet bevreesd, Jakob, allerkleinst Israël, Ik zal u helpen, zegt God, de Heilige van Israël, Die u verlost heeft.”

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 17,1-9

Lezing uit Genesis,

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tot hem: “Ik ben uw God; wees mij welgevallig en wees zonder blaam. Ik zal Mijn verbond opstellen tussen Mij en u, en ik zal u uiterst talrijk maken.” Abram viel met zijn gezicht ter aarde en God sprak tot hem, zeggend: “Zie, Mijn verbond is met u en gij zult de vader zijn van vele volkeren. Niet langer zult gij Abram worden genoemd, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik heb u tot vader van vele volkeren gemaakt. Ik zal u uiterst, uiterst talrijk maken, Ik zal u tot volkeren maken en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u en uw nageslacht, over al hun generaties, tot een eeuwig verbond, dat Ik God ben van u en van uw nageslacht. Ik zal aan u en uw nageslacht het land geven waarin gij nu als vreemdeling verblijft, heel het land Kanaän tot een eeuwig bezit en Ik zal hun tot God zijn.” En God sprak tot Abraham: “ Gij moet Mijn verbond onderhouden, gij en uw nageslacht, tot in al hun generaties.”

Spreuken 15,20-16,9

Lezing uit de Spreuken,

Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon minacht zijn moeder.

De wegen van een dwaas zijn zonder verstand, maar een verstandige man blijft op het rechte pad.

Zij die het overleg niet in ere houden, stellen hun besluiten uit, maar raad blijft in het hart van hen die overleggen.

Een slecht mens zal daar niet naar luisteren, noch zal hij iets nuttigs zeggen of iets dat goed voor allen is.

De gedachten van een wijze zijn wegen tot leven, opdat hij zich afwendt en uit de Hades gered wordt.

De Heer breekt het huis der hoogmoedigen af, maar bakent het land af voor de weduwe.

De Heer verafschuwt een onrechtvaardige gedachte, maar de woorden van een zuiver mens zijn heilig.

Een man die zich laat omkopen, vernietigt zichzelf, maar wie een afkeer heeft van omkoperij wordt gered.

Door liefdadigheid en trouw worden zonden gereinigd, door vrees voor de Heer wendt ieder zich af van het kwade.

Het hart van de rechtvaardigen overweegt trouw, maar de mond van goddelozen geeft slechte antwoorden.

De wegen van rechtvaardigen zijn aangenaam voor de Heer, en door hen worden zelfs vijanden vrienden.

God houdt zich verre van goddelozen, maar verhoort de gebeden van rechtvaardigen.

Het oog dat goede dingen ziet, verheugt het hart, en een goede naam brengt vet op de botten.

Wie vermaningen voor het leven aanvaardt, zal wonen te midden van wijzen.

Wie opvoeding verwerpt, haat zichzelf, maar wie leert uit vermaningen houdt van zijn ziel.

De vreze Gods brengt opvoeding en wijsheid, en het begin van roem zal daarop volgen.

De mens kan plannen maken in zijn hart, maar de Heer is het die de tong bestuurt.

Hoe groter je bent, hoe meer je jezelf dient te vernederen, en in Gods ogen zul je genade vinden.

Alle werken van de nederige zijn duidelijk voor God, maar de Heer bestuurt de geesten.

Geef je werken over aan de Heer, en je gedachten zullen bevestigd worden.

De Heer heeft alles voor Zijn eigen doel gedaan, maar de goddelozen zullen op een kwade dag te gronde gaan.

De hoogmoedigen van hart zijn onrein bij de Heer, Hij die met onrechtvaardigen de handen ineen slaat, zal niet ongestraft blijven.

Het begin van het goede pad is rechtvaardige dingen te doen, dat is God aangenamer dan het brengen van offers.

Hij die de Heer zoekt, zal kennis vinden met rechtvaardigheid, zij die Hem zoeken op juiste wijze zullen vrede vinden.

Alle werken van de Heer worden verricht met rechtvaardigheid, maar de goddeloze wordt bewaard voor een kwade dag.

Het is beter weinig te verdienen met rechtvaardigheid, dan veel met onrechtvaardigheid.

Laat het hart van een man rechtvaardigheid overwegen, opdat zijn schreden door God recht gemaakt worden.

Gegevens

Datum:
14 april
Evenement Categorie: