Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

9 april

Vrijdag in de vierde week van de Grote Vasten –

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 29,13-23

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Zo spreekt de Heer: dit volk nadert Mij met zijn mond en zij eren Mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van Mij. Tevergeefs eren zij Mij door geboden en leringen van mensen te onderwijzen. Zie, daarom zal Ik doorgaan met dit volk te verbannen, en Ik zal hen verplaatsen en Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en het inzicht van de verstandigen verbergen. Wee hun die zich diepzinnig beraden, maar niet volgens de Heer. Wee hun die in het geheim beraadslagen, en van wie de werken in duister gehuld zijn, en die zeggen: Wie ziet ons, wie kent ons of weet wat wij doen? Moet gij niet beschouwd worden als leem van de pottenbakker? Het maaksel zal toch niet tegen zijn maker zeggen: Gij hebt mij niet gevormd? Of een voorwerp tegen zijn werkman: Gij hebt mij niet goed gemaakt? Nog een korte tijd, en zal de Libanon niet veranderen en worden als de berg Karmel? En zal de Karmel niet beschouwd worden als een woud? Op die dag zullen doven de woorden van het Boek horen, en de ogen van de blinden die in het duister zijn en in een nevel, zullen zien. De armen zullen vol vreugde juichen om de Heer, en de wanhopigen zullen vervuld worden van blijdschap. Want de wetteloze is er niet meer, en de hoogmoedige is omgekomen. En wie met onrecht wetteloosheid bedrijven, zullen uitgeroeid worden; en ook zij die andere mensen laten zondigen in hun woorden. Zij leggen valstrikken voor allen die in de poorten rechtspreken, want zij verbogen het recht voor de ongerechten. Daarom, zo spreekt de Heer over het huis Jakob, dat Hij heeft afgezonderd van de afstammelingen van Abraham: Nu zal Jakob niet beschaamd worden, noch zal het aangezicht van Israël betrekken. Maar wanneer hun kinderen Mijn werken zullen zien, zullen zij Mijn Naam heiligen, omwille van Mij, en de Heilige van Jakob zullen zij heiligen, en de God van Israël zullen zij vrezen.

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 12,1-7

Lezing uit Genesis,

De Heer zei tegen Abram: Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, en kom naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en gij zult gezegend zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot reisde met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. En Abram nam Sara, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan. En Abram trok in de lengte door dat land heen tot aan de plaats Sichem, tot aan de hoge eik. De Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer, Die hem verschenen was.

Spreuken 14,15-26

Lezing uit de Spreuken,

Een eenvoudig man gelooft elk woord, maar een schrandere bedenkt zich.

Een wijze vreest en keert zich af van het kwade, maar een onverstandige vertrouwt op zichzelf wanneer hij omgaat met een wetteloze.

Wie snel toornig wordt, handelt zonder nadenken, maar een verstandig man verdraagt veel.

Het lot van onverstandigen is slechtheid, maar de schranderen verwerven kennis.

De kwaaddoeners zullen uitglijden voor de ogen van goede mensen, en de goddelozen zullen dienen bij de deur van de rechtvaardigen.

Vrienden zullen hun arme vrienden gaan haten, maar talrijk zijn de vrienden van de rijken.

Wie armen veracht, zondigt, maar welzalig is hij die zich over armen ontfermt.

Afgedwaalde onrechtvaardigen smeden kwaad, maar goede mensen bewerken barmhartigheid en waarheid.

Wie kwaad smeden, kennen geen genade en trouw, maar aalmoezen en eerlijkheid zijn bij hen die het goede bewerken.

Ieder die zorgvuldig handelt, ontvangt overvloed, maar wie wil genieten zonder moeite vindt gebrek.

De kroon van de wijzen is hun rijkdom, het tijdverdrijf van de onverstandigen is slecht.

Een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens doet oplaaien, is een bedrieger.

In de vreze des Heren ligt een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.

Gegevens

Datum:
9 april
Evenement Categorie: