Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

4 april

Zondag van Kruisverering – 

Prokimen  toon 6 (ps. 27) Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel. Tot U Heer, heb ik geroepen; mijn God blijf niet zwijgen tegen mij.

APOSTEL

Pericoop 311-a (Hebr 4 : 14-5:6)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, nu wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan de belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten behoeve van mensen aangesteld met het oog op de dienst van God, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt de eer voor zichzelf, maar men wordt door God geroepen, zoals Aäron. Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in eeuwigheid, volgens de ordening van Melchizedek.

Alleluja  toon 2 (ps. 73)Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht. Toch is God van eeuwigheid onze Koning: Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

EVANGELIE

In de Metten: Jh pericoop 66 – het Tiende opstandingsevangelie (Jh 21 : 1-14) 

In die tijd openbaarde Jezus Zich aan Zijn leerlingen bij het meer van Tiberias, en Hij openbaarde Zich als volgt: Simon Petrus en Thomas, genaamd Didymus, en Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en twee anderen van Zijn leerlingen waren bij elkaar. Simon Petrus zei tegen hen: ‘Ik ga vissen.’ Zij zeiden tegen hem: ‘Wij gaan met je mee.’ Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord en zij vingen die nacht niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: ‘vrienden, hebben jullie niet iets voor bij het eten?’ Zij antwoordden Hem: ‘Nee.’ Hij zei tegen hen: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en je zult vinden.’ Dus wierpen zij het net uit en zij konden het niet meer ophalen vanwege de grote hoeveelheid vissen. De leerling dan van wie Jezus hield, zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, sloeg hij zijn bovenkleed om, want hij was ongekleed, en sprong in zee. En de andere leerlingen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land af, slechts ongeveer tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen mee. Toen zij aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. Jezus zei tegen hen:
‘Breng wat van de vis, die jullie nu gevangen hebben.’ Simon Petrus ging aan boord en trok het net aan land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom en eet.’ En niemand van de leerlingen durfde Hem te vragen: ‘Wie bent U?’ want zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en eveneens de vis. Dit was al de derde keer, dat Jezus Zich aan Zijn leerlingen openbaarde, nadat Hij uit de doden was opgewekt.

In de Basilius-Liturgie: Mc-pericoop 37 (Mc 8 : 34-9:1)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

De Heer zei: ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Mensenzoon Zich ook schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.’ En Hij zei tegen hen: ‘Amen, Ik verzeker jullie dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat ze het Koninkrijk van God hebben zien komen met kracht.’

Gegevens

Datum:
4 april
Evenement Categorie: