Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 maart, 2021

Zondag van de orthodoxie

Prokimen  toon 4 (ode 7)

Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen en lofwaardig en heerlijk is Uw Naam in eeuwigheid. Want rechtvaardig zijt Gij, in alles wat Gij aan ons hebt gedaan.

APOSTEL

Pericoop 329-b (Hebr 11 : 24-26, 32-40)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij had de beloning voor ogen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden bevrijding niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, want God had voor ons iets beters voorzien, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.

Alleluja  toon 8 (ps. 98)

Mozes en Aäron zijn onder Zijn priesters; Samuël is onder hen die Zijn Naam aanroepen. Zij riepen tot de Heer en Hij verhoorde hen; Hij sprak tot hen in een wolkkolom.

EVANGELIE

In de Metten: Jh – pericoop 64 – het Achtste Opstandingsevangelie (Jh 20 : 11-18)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd stond Maria wenend buiten bij het graf en terwijl zij weende, boog zij zich voorover naar het graf en zij zag twee engelen in witte kleren zitten, één aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; en zij zeiden tegen haar: ‘Vrouw, waarom weent u?’ Zij zei tegen hen: ‘Omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik niet weet waar zij Hem hebben neergelegd.’ En toen zij dit gezegd had, keek zij om en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: ‘Vrouw, waarom weent u? Wie zoekt u?’ Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: ‘Mijnheer als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem hebt neergelegd en ik zal Hem gaan halen.’Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Zij keerde zich om en zei tegen Hem: ‘Rabboeni!’ Dat betekent: Meester. Jezus zei tegen haar: ‘Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgestegen naar Mijn Vader; maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar Mijn Vader en jullie Vader, naar Mijn God en jullie God.’ Maria Magdalena ging de leerlingen vertellen dat zij de Heer gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

In de Basilius-Liturgie: Jh – pericoop 5 (Jh 1 : 43-51)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd wilde Jezus weggaan naar Galilea, en Hij vond Filippus. En Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Filippus nu was van Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de Wet geschreven heeft, en ook de Profeten: Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazaret.’ En Nathanaël zei tegen hem: ‘Kan uit Nazaret iets goeds komen?’ Filippus zei tegen hem: ‘Kom mee en je zult het zien.’ Jezus zag Nathanaël naar zich toekomen en zei over hem: ‘Kijk, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.’ Nathanaël zei tegen Hem: ‘Waar kent U mij van?’ Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Voordat Filippus je riep, zag Ik je onder de vijgenboom.’ Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: ‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël.’ Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Geloof je omdat Ik tegen je gezegd heb, dat Ik je gezien heb onder de vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien.’ En Hij zei tegen hem: ‘Amen, amen, Ik verzeker je, van nu af aan zul je de hemel geopend zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de Mensenzoon.’

Gegevens

Datum:
21 maart, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie