Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

6 maart

Zaterdag in de week van de laatste vleesspijzen

Prokimen  toon 6 (ps. 24) Hun zielen zullen rusten te midden van het goede. Tot u, Heer, verhef ik mijn ziel, mijn God ik vertrouw op u.

APOSTEL

Pericoop 146 (I Cor 10 : 23-28)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heer immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en gij wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt: Dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heer immers is de aarde en haar volheid.

Ook op deze dag: Gedachtenis van de overledenen

Pericoop 270 (I Thess 4 : 13-17)

Broeders, ik wil niet, dat gij onwetend zijt ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want zoals wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, zo zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, tot Jezus leiden. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal op het teken, bij het geroep van een aartsengel en bij de klank van Gods bazuin neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, weggevoerd worden op de wolken in de lucht de Heer tegemoet, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn.

Alleluja  toon 6 (ps. 64) Gelukzalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, Heer. Hun gedachtenis leeft van geslacht tot geslacht.

EVANGELIE

Lc – pericoop 105a (Lc 21 : 8-9, 25-27, 33-36)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer zei: ‘Let op, laat je niet misleiden; want velen zullen komen in Mijn Naam en zeggen: “Ik ben het”, en: “de tijd is nabij gekomen.” Loop hen niet na. En wanneer jullie horen van oorlogen en opstanden, wees niet verontrust, want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het is nog niet meteen het einde. En er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst en radeloos zijn vanwege het gebulder van de zee en de golven; de mensen zullen het besterven van vrees en spanning om wat de wereld gaat overkomen; want de hemelse machten zullen wankelen. En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Wees op je hoede, dat jullie hart niet versuft raakt door roes en dronkenschap en zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie niet onverhoeds overvalt; want als een strik zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid te allen tijde dat jullie waardig geacht worden om te ontkomen aan al die dingen die gebeuren zullen, en om te kunnen verschijnen voor de Mensenzoon.’

Ook op deze dag: Gedachtenis van de overledenen

Jh – pericoop 16 (Jh 5 : 24-30)

De Heer zei tegen de Joden die tot Hem gekomen waren: ‘Amen, amen, Ik verzeker u: Wie naar Mijn woord hoort en in Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en hij komt niet in het oordeel, maar is vanuit de dood overgegaan naar het leven. Amen, amen, Ik verzeker u: Het uur komt en is nu aangebroken, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie ernaar luisteren, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven in Zichzelf te hebben. En Hij heeft Hem gezag gegeven om ook gericht te houden, omdat Hij de Mensenzoon is. Verwonder u daar niet over; want het uur komt, dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan; die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan uit Mijzelf niets doen. Ik oordeel zoals Ik hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’

Gegevens

Datum:
6 maart
Evenement Categorie: