Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

25 november

Vrijdag in de 24e week na Pinksteren

APOSTEL

I Thess 5 : 9-13, 24-28

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen,

Broeders, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de redding, door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zullen leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw elkaar op, zoals gij trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkaar. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Hebr 9 : 1-17

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, het eerste verbond had verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.
En achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet in detail spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de onwetendheid van het volk.

EVANGELIE

Lk 19 : 12-28

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Een man van voorname afkomst reisde naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren, gaf hun tien pond en zei tegen hen: ‘Doe er zaken mee totdat ik terugkom.’ Maar zijn landgenoten haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: ‘Wij willen niet dat deze man koning over ons is.’ En het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koningschap in ontvangst had genomen, dat hij die dienaren aan wie hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te vernemen wat ze voor zaken gedaan hadden. De eerste kwam en zei: ‘Heer, uw pond heeft tien pond opgeleverd.’ Hij zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede dienaar; omdat gij in het geringe trouw zijt geweest, zult gij het gezag krijgen over tien steden.’ En de tweede kwam en zei: ‘Heer, uw pond heeft vijf pond opgebracht.’ En tegen hem zei hij: ‘Gij krijgt het bestuur over vijf steden.’ Toen kwam een volgende die zei: ‘Heer, hier is uw pond, ik heb het bewaard in een doek. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent; u eist op wat u niet hebt uitgezet, en u oogst wat u niet gezaaid hebt.’ Hij zei tegen hem: ‘Met de woorden uit uw mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist, dat ik een streng man ben, die opeis wat ik niet heb uitgezet heb, en oogst wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan zou ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.’ En hij zei tegen hen die bij hem stonden: ‘Neem hem het pond af en geef het aan hem die tien pond heeft.’ En zij zeiden tegen hem: ‘Heer, hij heeft al tien pond!’ ‘Ik zeg u, aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar van hem, die niet heeft, zal ook wat hij heeft, afgenomen worden. En die vijanden van mij, die niet willen dat ik koning over hen ben, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.’ Nadat Hij dit gezegd had, trok Hij verder, en ging op naar Jeruzalem.

Lk 10 : 38-42; 11 : 27-28

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd kwam Jezus in eenzeker dorp en een vrouw, die Martha heette, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster, die Maria heette, die aan de voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha werd geheel in beslag genomen door het vele bedienen. En toen zij bij Hem kwam, zei zij: ‘Heer, bekommert U Zich er niet om, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpt.’ En de Heer antwoordde haar en zei: ‘Martha, Martha, je maakt je zorgen en hebt het druk met veel dingen. Weinige echter zijn nodig; ja, één slechts. Maria heeft het goede deel gekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.’
En het gebeurde, terwijl Hij deze dingen zei, dat een vrouw van het volk haar stem verhief en tegen Hem zei: ‘Gelukzalig is de schoot, die U gedragen heeft, en de borsten, die U gezogen hebt. En Hij zei: ‘Zeker, gelukzalig zijn zij, die het woord Gods horen en dat bewaren.’

Gegevens

Datum:
25 november
Evenement Categorie: