Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

21 februari - 22 februari

Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër

Prokimen  toon 8 (ps. 75) Doe geloften aan de Heer, uw God, en volbreng ze God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël. 

APOSTEL 

Pericoop 296 (II Tim 3 : 10-15)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, gij hebt mij nagevolgd in mijn onderricht, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heer mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft gij echter bij wat gij geleerd hebt en waarvan gij verzekerd bent, omdat gij weet van wie gij het geleerd hebt, en gij van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot redding, door het geloof dat in Christus Jezus is.

Alleluja  toon 8 (ps. 94) Kom, laat ons jubelen voor de Heer; laat ons juichen voor God, onze Heiland. Laat ons voor Zijn aanschijn treden met belijdenis, en met psalmen juichen voor Hem.

EVANGELIE (Metten (iv)

Lc – pericoop 112 – het Vierde Opstandingsevangelie (Lc 24 : 1-12) 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

Op de eerste dag van de week, heel vroeg in de morgen, gingen de vrouwen naar het graf met de geurige olie die zij bereid hadden, en sommigen gingen met hen mee. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen zij naar binnen gingen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En zie, toen zij niet wisten wat zij daarvan moesten denken, gebeurde het dat er twee mannen bij hen stonden in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en hun gelaat naar de grond bogen, zeiden deze mannen tegen hen: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was, dat de Mensenzoon moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ En zij herinnerden zich Zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, vertelden ze dit alles aan de elf en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging naar huis vol verwondering over wat er gebeurd was.

In de Liturgie: Lc – pericoop 89 (Lc 18 : 10-14)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: “God, ik dank U, dat ik niet ben zoals de andere mensen, roofzuchtigen, onrechtvaardigen, overspeligen of zoals die tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn bezit.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst, en zei: “God, wees mij, zondaar, genadig!” Ik verzeker u, deze ging, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis. Want wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.’

Gegevens

Begin:
21 februari
Einde:
22 februari
Evenement Categorie: