Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

23 september

Vrijdag in de 15e week na Pinksteren

APOSTEL

Gal 4 : 8-21

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, destijds, toen gij God niet kende, waart gij onderworpen aan goden die van nature geen goden zijn; maar nu gij God kent, meer nog, door God gekend bent, hoe is het mogelijk dat gij weer terugkeert naar de zwakke en armzalige elementen, waaraan gij u weer opnieuw wilt onderwerpen? Gij neemt dagen, maanden, tijden en jaren in acht. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Wees zoals ik, want ook ik ben zoals u, broeders; ik smeek het u! Gij hebt mij in geen enkel opzicht onrecht aangedaan. Gij weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd toen ik ziek was. En toch hebt gij mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar gij ontving mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees gij u dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat gij, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid zeg? Die anderen spannen zich niet in met goede bedoelingen voor u, maar zij willen u van mij afscheiden, opdat gij u voor hen zou inspannen. Het is altijd goed zich in te spannen voor het goede, en niet alleen als ik bij u ben; kinderen, ik doorsta opnieuw barensweeën om u totdat Christus gestalte in u krijgt. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u. Zeg mij, gij die u wilt onderwerpen aan de wet, luistert gij wel naar de wet?

EVANGELIE

Lk 4 : 22-30

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

In die tijd verwonderden zich de scharen over de woorden van genade, die uit Jezus’ mond vloeiden, en zij zeiden: ‘Is dit niet de zoon van Jozef?’ En Hij zei tegen hen: ‘U zult ongetwijfeld Mij op het spreekwoord wijzen: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is ook hier in Uw vaderstad.’ Hij zei: ‘Amen, Ik zeg u dat geen profeet welkom is in zijn vaderstad. Naar waarheid zeg Ik u: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was en er een grote hongersnood in heel het land heerste, waren er veel weduwen in Israël en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar alleen naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en niemand van hen werd gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ En allen in de synagoge ontstaken in grote woede toen zij dit hoorden. Zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te duwen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

Gegevens

Datum:
23 september
Evenement Categorie: