Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

4 april

Maandag in de vijfde week van de Grote Vasten

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 37, 33-38,6

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Zo spreekt de Heer over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen. Zo spreekt de Heer: Want Ik zal deze stad beschermen en haar verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar. Toen trok de engel van de Heer ten strijde en sloeg in het legerkamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man neer. De volgende morgen vroeg vonden zij alle dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en hij verbleef in Ninevé. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat zijn zonen, Adrammelech en Sarezer, hem met het zwaard doodden. Zij ontkwamen naar het land Armenië, en zijn zoon, Esar-Haddon, werd koning in zijn plaats. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heer: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heer en zei: Heer, bedenk toch dat ik in trouw en met een oprecht hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde luid snikkend. Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja: Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de Heer, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, en Ik zal u uit de hand van de koning van de Assyriërs redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen.

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 13, 12-18

Lezing uit Genesis,

Abram ging wonen in het land Kanaän; en Lot ging wonen in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heer. En de Heer zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar gij nu zijt, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat gij ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het zand van de aarde; als iemand het zand van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eik van Mamre wonen, die bij Hebron was, en hij bouwde daar een altaar voor de Heer.

Spreuken 14, 27-15,4

Lezing uit de Spreuken,

De vreze des Heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.

In een talrijk volk ligt de glorie van een koning, maar in gebrek aan volk ligt de ondergang van een machthebber.

Een lankmoedig man heeft veel inzicht, maar wie snel kwaad wordt, is uiterst onverstandig.

Een zachtmoedige man is een geneesheer voor het hart, een overgevoelig hart maakt beenderen rot.

Wie een geringe belastert, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem.

Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad, wie vertrouwt in zijn eigen oprechtheid, is rechtvaardig.

Wijsheid rust in het hart van de verstandige, maar in het binnenste van onverstandigen is zij niet te vinden.

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonden maken het aanzien van de stammen gering.

De koning heeft een welgevallen aan een verstandige dienaar, want door diens gevatheid vermijdt hij oneer.

Woede richt zelfs wijzen te gronde, maar een bescheiden antwoord wendt toorn af.

De tong van wijzen weet wat goed is, maar de mond van onverstandigen verkondigt wat slecht is.

De ogen van de Heer zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

Een genezende tong is een boom des levens, wie zijn tong bewaakt, zal vervuld worden van de geest.

Gegevens

Datum:
4 april
Evenement Categorie: