Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

31 januari - 1 februari

Prokimen  toon 7 (ps. 28) De Heer schenkt zijn volk kracht; de Heer zegent zijn volk met vrede. Offer de Heer, zonen van God, offer de Heer jonge rammen. Offer de Heer glorie en eer.

APOSTEL

pericoop 285-b (I Tim 4 : 9-15)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timotheüs,

Mijn kind Timotheüs, betrouwbaar is dit woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de Geest, in geloof en in reinheid. Blijf u toewijden aan het voorlezen, het vermanen, het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de gezamenlijke priesters. Behartig deze dingen, leef erin, opdat uw vordering aan allen duidelijk wordt.

Alleluja  toon 7 (ps. 91) Het is goed de Heer te belijden, en psalmen te zingen voor Uw Naam, Allerhoogste. Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, en Uw waarheid in de nacht.
EVANGELIE

in de Metten: het eerste Opstandingsevangelie

Mt – pericoop 116 (Mt 28 : 16-20)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen zeggend: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen, maak alle volken tot Mijn leerlingen en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; en leer hun alles te onderhouden wat Ik jullie geboden heb. En zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Amen.

in de Liturgie: Lc – pericoop 94 (Lc 19 : 1-10)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd trok Jezus door Jericho. En zie, er was een man, die Zacheüs heette, hij was een hoofdtollenaar en hij was rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te kunnen zien, want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ En hij kwam snel naar beneden en ontving Hem vol vreugde. En allen die dit zagen, morden onder elkaar en zeiden: ‘Hij is bij een zondig mens binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. Maar Zacheüs ging staan en zei tegen de Heer: ‘Zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug.’ En Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is er redding in dit huis gekomen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Gegevens

Begin:
31 januari
Einde:
1 februari
Evenement Categorie: