Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

9 januari - 10 januari

Zaterdag na Theofanie

Prokimen   toon 6 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt.

APOSTEL

pericoop 233 (Ef 6 : 10-17)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs,

Broeders, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Bekleed u met de wapenrusting van God, opdat gij stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God aan, opdat gij weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het harnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee gij alle vurige pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Alleluja  toon 6 (ps. 64)Gelukzalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, Heer. Hun gedachtenis leeft van geslacht tot geslacht.

EVANGELIE

Mt – pericoop 7 (Mt 4 : 1-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef gesteld te worden. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij uiteindelijk honger. En de verzoeker kwam tot Hem en zei: ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.’ Maar Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alle woord, dat uit Gods mond voortkomt.’ Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en plaatste Hem op de rand van het tempeldak en zei tegen Hem: ‘Als U Gods Zoon bent, werp dan Uzelf naar beneden, want er staat geschreven: Hij zal zijn engelen aangaande u bevelen, en zij zullen u op de handen dragen, opdat u uw voet niet aan een steen zult stoten.’
Jezus zei tegen hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet tergen.’ Opnieuw nam de duivel Hem mee op een zeer hoge berg en toonde Hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tegen Hem: ‘Dit alles zal ik U geven, als U neervalt en mij aanbidt.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, satan, want er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ Hierop verliet de duivel Hem, en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Gegevens

Begin:
9 januari
Einde:
10 januari
Evenement Categorie: