Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

1 juni

Dinsdag in de 5e week van Pascha

APOSTEL

Pericoop 31 (Hand 12 : 25-13:12)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen keerden Barnabas en Saulus terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd werd. En er waren in Antiochië, in de kerk aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heer dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgetrokken waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de magiër (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: O duivelskind, vol van allerlei bedrog en sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heer zal u treffen en gij zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul zag wat er gebeurd was, geloofde hij, diep onder de indruk over de leer van de Heer.

EVANGELIE

Jh pericoop 33 (Jh 8 : 51-59)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Als iemand zich aan Mijn woord houdt, zal hij zeker de dood niet zien in eeuwigheid.’ Toen zeiden de Joden tegen Hem: ‘Nu weten wij zeker, dat Gij door een demon bezeten zijt. Abraham is gestorven, en de profeten ook, en Gij zegt: Als iemand zich aan Mijn woord houdt, zal hij zeker de dood niet proeven in eeuwigheid? Gij zijt toch niet groter dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor Wie geeft Gij Uzelf uit?’ Jezus antwoordde: ‘Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets. Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie gij zegt dat Hij uw God is. En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet kende, zou Ik een leugenaar zijn net als gij; maar Ik ken Hem, en Ik houd Mij aan Zijn woord. Abraham, uw vader, heeft zich er zeer op verheugd dat hij Mijn dag zou zien; hij heeft die gezien en zich verblijd.’ De Joden zeiden daarop tegen Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en Gij hebt Abraham gezien?’ Jezus zei tegen hen: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.’ Toen raapten zij stenen op om ze naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.

Gegevens

Datum:
1 juni
Evenement Categorie: