Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

16 mei

Zondag van de Myrondragende vrouwen

Prokimen  toon 2 (ps 117) Mijn kracht en mijn lofzang is de Heer; Hij is mij tot heil geworden. Zwaar heeft de Heer mij gestraft, maar niet overgeleverd aan de dood.

APOSTEL

Pericoop 16 (Hand 6: 1-7)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de leerlingen bij zich en zeiden: Het is niet goed dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te bedienen. Zie dan uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord. En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het Woord van God verbreidde zich en het aantal leerlingen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte Joden werd aan het geloof gehoorzaam.

Alleluja  toon 2 (ps. 19)Moge de Heer u verhoren op de dag der beproeving; de Naam van Jakobs God u beschermen als een schild. Heer, red de Koning, en verhoor ons op de dag dat wij roepen tot U.

EVANGELIE

In de Metten: Lc Pericoop 112- het Vierde Opstandingsevangelie (Lc 24 : 1-12)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

Op de eerste dag van de week, heel vroeg in de morgen, gingen de vrouwen naar het graf met de geurige olie die zij bereid hadden, en sommigen gingen met hen mee. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen zij naar binnen gingen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En zie, toen zij niet wisten wat zij daarvan moesten denken, gebeurde het dat er twee mannen bij hen stonden in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en hun gelaat naar de grond bogen, zeiden deze mannen tegen hen: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was, dat de Mensenzoon moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ En zij herinnerden zich Zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, vertelden ze dit alles aan de elf en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging naar huis vol verwondering over wat er gebeurd was.

 

In de Liturgie: Mc pericoop 69-70 (Mc 15 : 43-16-8)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwam Jozef van Arimathea, een edele raadsheer, die ook het koninkrijk Gods verwachtte, en waagde het naar Pilatus te gaan om het lichaam van Jezus te vragen. Maar Pilatus vroeg zich verwonderd af, of Hij reeds gestorven was, en hij ontbood de centurio en vroeg hem, of Hij al lang dood was. En toen hij dit van de centurio vernomen had, gaf hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht een linnen doek, nam Hem af van het kruis, wikkelde Hem in het linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen toe, waar Hij was neergelegd. Toen nu de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf afwentelen?’ Maar toen zij opkeken, bemerkten zij, dat de steen was afgewenteld, want hij was zeer groot. En toen zij het graf binnengingen, zagen zij een jongeman aan de rechterkant zitten in een wit gewaad gekleed, en zij schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Schrik niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener, Die gekruisigd is. Hij is opgewekt, Hij is hier niet, zie de plaats, waar zij Hem neergelegd hadden. Maar ga heen en zeg tegen Zijn leerlingen en tegen Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.’ En zij gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf, want zij waren met schrik en ontzetting bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.

Gegevens

Datum:
16 mei
Evenement Categorie: