Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

15 mei

Zaterdag in de 2e week van Pascha

Prokimen  toon 3 (ps 146) Groot is de Heer en groot is Zijn kracht, en oneindig is Zijn begrip.Loof de Heer, want zingen is goed: voor God een schone lofzang..

APOSTEL

Pericoop 15 (Hand 5 : 21-32)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen gingen de apostelen naar de tempel en gaven onderwijs. En de hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen het Sanhedrin en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug en berichtten: ‘Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan.’ Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich vertwijfeld wat de gevolgen hiervan zouden zijn. En er kwam iemand die hun berichtte: ‘Zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk.’ Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en nam hen mee zonder geweld te gebruiken, uit angst dat het volk hen anders zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. En de hogepriester vroeg hun: ‘Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat gij in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, gij hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze Mens over ons brengen.’ Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: ‘Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die gij omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Leidsman en Redder, om Israël tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. En wij zijn hiervan Zijn getuigen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.

Alleluja  toon 8 (ps. 94)Kom, laat ons jubelen voor de Heer, laat ons juichen voor God, onze Heiland. Want God is een machtig Heer: een grote Koning over heel de aarde.

EVANGELIE

Jh Pericoop 19 (Jh 6:14-27)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In die tijd, toen de mensen het teken van de broodvermenigvuldiging gezien hadden, dat Jezus gedaan had, zeiden zij: ‘Dit is waarlijk de profeet, die in de wereld zou komen.’ Omdat Jezus wist, dat zij zouden komen en Hem met geweld zouden meenemen om Hem tot koning te maken, trok Hij zich weer op de berg terug, Hij alleen. En toen het avond werd, daalden Zijn leerlingen af naar het meer. En zij gingen in de boot en staken het meer over naar Kafarnaüm. En het was al donker geworden, en Jezus was nog niet bij hen gekomen. En het meer werd onstuimig, want er waaide een harde wind. Toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus over het meer lopen en dicht bij de boot komen, en zij werden bevreesd. Maar Hij zei tegen hen: ‘Ik ben het; wees niet bevreesd.’ Zij wilden Hem dan aan boord nemen; en meteen kwam de boot aan land, daar waar zij heenvoeren. De volgende dag zag het volk dat aan de andere kant van het meer stond, dat er geen andere boot was, dan die éne waar Zijn leerlingen ingegaan waren, en dat Jezus niet met Zijn leerlingen in die boot gegaan was, maar dat Zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Maar er kwamen andere bootjes uit Tiberias, dichtbij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen het volk zag, dat Jezus daar niet was, noch Zijn leerlingen, gingen zij zelf in de boten en kwam in Kafarnaüm om Jezus te zoeken. En toen zij Hem aan de overkant van het meer gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: ‘Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?’ Jezus antwoordde hun en zei: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd werd. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, Zijn zegel gedrukt.’

Gegevens

Datum:
15 mei
Evenement Categorie: