Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

10 april

Zaterdag in de vierde week van de Grote Vasten –

Prokimen  toon 6 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt.

APOSTEL

Pericoop 313 (Hebr. 6 : 9-12)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Geliefde broeders, ook al spreken wij zo, wat u betreft zijn wij overtuigd van iets beters, dat samenhangt met het heil. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die gij Zijn Naam bewezen hebt, doordat gij de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.

Ook op deze dag: gedachtenis van de overledenen

Pericoop 163 (I Cor 15 : 47-57)

Lezing uit de Eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs,

Broeders, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens, de Heer, is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Dit wil ik zeggen, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:
De dood is verslonden in de overwinning.
Dood, waar is uw angel?
Hades, waar is uw overwinning?
De angel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De dood is verzwolgen in de overwinning. Waar is, o dood, uw overwinning?
Waar is, o dood, uw prikkel?
De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Alleluja  toon 6 (ps. 33 en 64)De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord. Gelukzalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, o Heer.

EVANGELIE

Mc-pericoop 31 (Mc 7 : 31-37)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd vertrok Jezus uit het gebied van Tyrus en Sidon naar de zee van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove die moeilijk sprak bij Hem, en smeekten Hem dat Hij hem de hand zou opleggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, en stak Zijn vingers in diens oren, spuwde en raakte zijn tong aan. En Hij sloeg Zijn blik naar de hemel zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effatha!’ wat betekent: Ga open. En meteen werden zijn oren geopend en werd de band van zijn tong ontbonden en sprak hij goed. En Hij gebood hun, dat zij het niemand zouden zeggen. Maar hoe meer Hij het hun verbood, des te meer verbreidden zij het. En zij waren uitermate verwonderd en zeiden: Hij heeft alles goed gemaakt; zelfs de doven laat Hij horen en de stommen spreken.

Ook op deze dag: gedachtenis van de overledenen

Jh-pericoop 16 (Jh 5 : 24-30)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

De Heer zei tegen de Joden die tot Hem gekomen waren: ‘Amen, amen, Ik verzeker u: Wie naar Mijn woord hoort en in Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en hij komt niet in het oordeel, maar is vanuit de dood overgegaan naar het leven. Amen, amen, Ik verzeker u: Het uur komt en is nu aangebroken, dat de doden de stem van de Zoon Gods zullen horen, en dat wie ernaar luisteren, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven in Zichzelf te hebben. En Hij heeft Hem gezag gegeven om ook gericht te houden, omdat Hij de Mensenzoon is. Verwonder u daar niet over; want het uur komt, dat allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan; die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan uit Mijzelf niets doen. Ik oordeel zoals Ik hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.’

Gegevens

Datum:
10 april
Evenement Categorie: