Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

29 december, 2020 - 30 december, 2020

H. Onschuldige Kinderen

Prokimen  toon 4 (ps. 67)Wonderbaar is God in zijn heiligen, de God van Israël.

In de bijeenkomsten loof God de Heer, Gij die zijt uit de bronnen van Israël.

APOSTEL

ofwel: pericoop 306 (Hebr 2 : 11-18)

Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, als Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de bijeenkomst zal Ik U lofzingen. En verder: Ik zal op Hem Mijn vertrouwen stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel genomen om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die uit vrees voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

ofwel: pericoop 180 (II Cor 5 : 15-21)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, Christus is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven is en opgewekt. Vandaar dat wij vanaf nu niemand naar het vlees kennen; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Het was namelijk God Die in Christus de wereld met Zichzelf heeft verzoend: hij heeft hun overtredingen niet aangerekend en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Alleluja  toon 4 (ps. 33)

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord, Hij heeft hen bevrijd uit alle kwellingen.

Talrijk zijn de kwellingen der rechtvaardigen, maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden.

EVANGELIE

Mt – pericoop 4 (Mt 2 : 13-23)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

Toen de Wijzen vertrokken waren, zie, daar verscheen een engel des Heren aan Jozef in de droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat Ik het u zeg. Want Herodes wil het kind opsporen om het te doden. Hij stond dan op, nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden, hetgeen de Heer door de profeet gezegd heeft: Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. Toen nu Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, werd hij zeer vertoornd en gaf bevel alle knapen van twee jaar en daaronder in Bethlehem en in de gehele omtrek te doden, overeenkomstig de tijd, die hij bij de wijzen nauwkeurig had uitgevorst. Toen werd vervuld, hetgeen door de profeet Jeremia gezegd was: In Rama is een stem gehoord, veel geween en geklaag. Rachel wenend om haar kinderen, wilde niet getroost worden, omdat zij er niet meer zijn.
Toen Herodes gestorven was, zie, er verscheen een engel des Heren in de droom aan Jozef in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder, en kwam in het land Israël. Maar toen hij vernam dat Archelaüs in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, werd hij bevreesd daarheen te gaan; en in een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea. En hij ging wonen in een stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden hetgeen door de profeten voorzegd was, dat Hij Nazoreeër genoemd zou worden.

Gegevens

Begin:
29 december, 2020
Einde:
30 december, 2020
Evenement Categorie: