Lezing van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezing van de dag

19 december, 2020 - 20 december, 2020

APOSTEL

pericoop 218 (Ef 1 : 16-23)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Broeders, ik houd niet op voor u te danken wanneer ik u in mijn gebeden gedenk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft, om Hem te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfdeel onder de heiligen en wat de allesovertreffende grootheid is van Zijn kracht aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, heeft Hij gewerkt in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, hoog boven alle overheid, macht, kracht en heerschappij en elke naam die wordt genoemd, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten gelegd en heeft Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn lichaam is en de volheid van Hem Die alles in allen vervult.

EVANGELIE

Lc – pericoop 74 (Lc 14 : 1-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd kwam Jezus op een sabbat in het huis van één van de leiders van de Farizeeën om een broodmaaltijd te eten, en zij hielden Hem in het oog. En zie, voor Hem stond iemand die aan waterzucht leed. En Jezus vroeg aan de wetgeleerden en Farizeeën: ‘Is het geoorloofd op sabbat te genezen?’ Maar zij zwegen. Hij pakte hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei tegen hen: ‘Wie van u zal, als zijn zoon of zijn os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat?’ En zij konden Hem daarop geen antwoord geven. En Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitzochten. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer u door iemand bent uitgenodigd op een bruiloft, ga dan niet op de ereplaats aanliggen, want iemand die voornamer is dan u, zou door hem uitgenodigd kunnen zijn, en dan zou hij, die u en hem uitgenodigd heeft, kunnen komen en tegen u zeggen: “Maak plaats voor hem”, en dan zou u beschaamd de laatste plaats moeten innemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga dan op de laatste plaats aanliggen, zodat, wanneer hij die u uitgenodigd heeft, komt, hij tegen u zal zeggen: “Vriend, kom hoger op.” Dat zal u dan tot eer zijn in de ogen van uw disgenoten. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

– zaterdag voor kerst –

Prokimen     toon 8 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, * en verheug u, rechtvaardigen.

Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt.

APOSTEL

pericoop 205 (Gal 3 : 8-12)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

Broeders, de Schrift heeft tevoren ge­zien dat God de heidenen uit het geloof rechtvaardigt, en heeft daarom eertijds aan Abraham verkondigd:
‘In u zullen alle volken gezegend worden.’ Zodat wie uit geloof leven gezegend worden samen met Abraham, de gelovige. Want allen die uit de werken van de wet zijn, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven: ‘Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.’
En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want: ‘de rechtvaardige zal leven uit het geloof.’ Maar in de wet is het niet: ‘uit geloof’, maar: ‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.’

Alleluja     toon 6 (ps. 33)

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord, Hij heeft hen bevrijd uit alle kwellingen.

Talrijk zijn de kwellingen der rechtvaardigen, maar uit al deze zal de Heer hen bevrijde

EVANGELIE

Lc – pericoop 72 (Lc 13 : 19-29)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen lijkt op een mosterdzaadje, dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd een grote boom en de vogels in de lucht kwamen in zijn takken nestelen.’ En opnieuw zei Hij: ‘Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op een zuurdesem, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat alles doorzuurd was.’ En Hij trok door steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf, en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen Hem: ‘Heer, zijn het slechts weinigen die gered worden?’ En Hij zei tegen de omstanders: ‘Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te gaan maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, en u staat buiten en begint op de deur te kloppen en te roepen: “Heer, Heer, doe ons open,” dan zal Hij u antwoorden: “Ik ken u niet, Ik weet niet waar u vandaan komt.” Dan zult u zeggen: “Wij hebben in Uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderricht gegeven.” Maar Hij zal tegen u zeggen: “Ik zeg u, Ik ken u niet, Ik weet niet waar u vandaan komt; ga weg van Mij, u allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal het gejammer zijn en het tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar zelf buitengeworpen bent. En dan zullen ze komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden en aan tafel aanliggen in het Koninkrijk van God.

Gegevens

Begin:
19 december, 2020
Einde:
20 december, 2020
Evenement Categorie: