Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

26 mei, 2021

Woensdag in de 4e week van Pascha – Middenpinksteren

Prokimen  toon 1 (ps 73)Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht. God is van eeuwigheid onze koning: Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.

APOSTEL

Pericoop 34 (Hand 14 : 6-18)

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

In die dagen vluchtten de apostelen naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystre en Derbe, en de omgeving ervan. En zij verkondigden daar het Evangelie. En er was in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was verlamd van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel vóór hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, sprongen in de menigte en riepen: Mannen, waarom doet gij dit? Ook wij zijn mensen net zoals gij, en wij verkondigen u juist dat gij u van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Hij heeft in vroegere tijden al de volken hun eigen wegen laten gaan, hoewel Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf u vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde uw hart met voedsel en vreugde. En door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden, aan hen te offeren.

Alleluja  toon 1 (ps. 73)Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht. God is van eeuwigheid onze koning: Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.

EVANGELIE

Jh pericoop 26 (Jh 7 : 14-30)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Op het midden van het feest ging Jezus op naar de tempel en gaf er onderricht. En de Joden verwonderden zich en zeiden: ‘Hoe komt het dat Hij zo geleerd is, zonder onderwezen te zijn?’ Jezus antwoordde hun en zei: ‘Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem, Die Mij gezonden heeft. Als iemand bereid is Zijn wil te doen, zal hij weten, of dit onderricht uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem, Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in Hem. Heeft Mozes u niet de Wet gegeven? Maar niemand van u onderhoudt de Wet. Waarom probeert gij Mij te doden?’ De menigte antwoordde en zei: ‘Gij zijt door een demon bezeten; wie probeert u te doden?’ Jezus antwoordde en zei tegen hen: ‘Eén werk heb Ik gedaan, en gij verwondert u allen. Welnu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet dat die van Mozes komt, maar van de vaderen – en gij besnijdt iemand op de sabbat. Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de Wet van Mozes niet ontbonden wordt, zijt gij dan kwaad op Mij, omdat Ik op de sabbat iemand helemaal gezond heb gemaakt? Oordeel niet naar het uiterlijk, maar vel een rechtvaardig oordeel.’ Sommigen van de inwoners van Jeruzalem zeiden: ‘Is Hij het niet Die zij proberen te doden? En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen niets tegen Hem. Zouden de oversten werkelijk hebben erkend, dat Híj waarlijk de Christus is? Maar van Hém weten wij, waar Hij vandaan komt; wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar Hij vandaan komt.’ Bij Zijn onderricht in de tempel riep Jezus: ‘Gij kent Mij en gij weet ook waar Ik vandaan kom; en Ik ben niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij, Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en Hem kent gij niet. Maar ik ken Hem, want Ik kom bij Hem vandaan en Hij heeft Mij gezonden.’ Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen.

 

Gegevens

Datum:
26 mei, 2021
Evenement Categorie:

Geef een reactie