Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de 23e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 266 (I Thess 2 : 14-20) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, Broeders, gij zijt navolgers geworden van de kerken Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat zij gered zouden worden. Zo maken zij voor altijd de…

Heiligen van de dag

De heilige lnnokentios, de eerste bisschop van Irkoetsk. Hij is gestorven op 26 november 1731 en wordt herdacht op de dag van zijn heiligverklaring, 9 februari (1805). De heilige Alypios de Styliet was geboren te Adrianoupolis in Frygië. Toen hij drie jaar oud was, stierf zijn vader, en Alypios werd toevertrouwd aan bisschop Theodoros om opgevoed te worden in de dienst van de kerk. Hij toonde zich zo begaafd, en tegelijk zo toegewijd, dat hem steeds meer zaken die met het bestuur van het bisdom te maken hadden, werden overgelaten. Zodra hij oud genoeg was, werd hij diaken gewijd, en vol ijver kweet…