Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de 17e week na Pinksteren APOSTEL Pericoop 223 (Ef 3 : 8-21) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven om onder de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat de bediening is van het geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alles geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de kerk aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,…

Heiligen van de dag

De heilige Karpos (Carpus), bisschop van Thyatira, met zijn diaken Papilas, diens zuster Agathonike, en Agathodoros die zich vrijwillig bij hen had gevoegd. Karpos had geweigerd om de heilige altaarvaten in te leveren, zoals bij keizerlijk edict door Decius bevolen was. Hij werd met zijn diaken gearresteerd en voor het gerecht gebracht. Toen zij Christus niet wilden verloochenen werden zij op allerlei manieren gefolterd en tenslotte in Troas gedood op de brandstapel. Agathodoros werd door de beulen doodgeslagen. Agathonike wierp zich bij haar broeder in het vuur om deel te hebben aan zijn heerlijkheid die zij in een visioen had aanschouwd. Zij hebben geleden in…