Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

5e Zondag na Pinksteren APOSTEL Pericoop 108 (Rom 12 : 1-3) Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Broeders, ik roep u er toe op, door de barmhartigheid van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw geestelijke eredienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (=noes) om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is: het goede, welbehaaglijke en volmaakte. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger…

Heiligen van de dag

De heilige Anna, de moeder van de Moeder Gods. Zij was een dochter van de priester Mathan en diens vrouw Maria, uit de stam van Levi, het geslacht van Aäron. Zij stierf in de ouderdom van 79 jaar, nog vóór de, verkondiging. Haar zuster Soba was de moeder van Elisabeth, de moeder van de heilige Johannes de Doper. Daardoor waren de Moeder Gods en Elisabeth nichten van elkaar. Het apocriefe Proto-evangelie‚ toegeschreven aan Jakobos, de Broeder des Heren, waarin over haar wordt verhaald, is geschreven binnen honderd jaar na de komst van Christus, en naast allerlei verhalen zijn er zeker ook…