Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de 7e week van Pascha APOSTEL Pericoop 48 (Hand 25 : 13/14-19) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. En toen zij daar verscheidene dagen doorbrachten, legde Festus de zaak van Paulus aan de koning voor en zei: Er is hier een man die door Felix als gevangene is achtergelaten. Toen ik in Jeruzalem was, hebben de hogepriesters en de oudsten van de Joden een klacht tegen hem ingediend en om zijn veroordeling verzocht. Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben,…

Heiligen van de dag

De heilige martelaren, de broers Manuël, Sabel en Ismaël, die door de koning van Perzië naar Juliaan waren gezonden om een verdrag te bespreken. Zij werden volgens hun rang ontvangen, en Juliaan nodigde hen uit om met hem mee te trekken tijdens zijn inhuldigingstocht door Bithynië. ln Chalcedon was de intocht van de keizer de aanleiding tot een groot heidens offerfeest. De kamerheer van de keizer kwam hen uitnodigen daaraan deel te nemen, maar zij weigerden verontwaardigd. Dit ergerde Juliaan zozeer dat hij beval hen te doden en hun lichamen te verbranden. De perzische koning was natuurlijk hevig verontwaardigd over die…